perjantai 21. lokakuuta 2016

Stalinin urkurit

Joskus törmää ateisteihin jotka pahastuvat siitä että Stalinin kommunismia pidetään ateistisena. Toki pahastuminen on ymmärrettävää koska historia on historiaa ; Kristitty Stalinkortinviskojakin havahtuu tähän noitavaino-ristiretki -teeman noustessa kiusallisesti esiin. Mutta näillä viittaamillani ateisteilla on väite jonka mukaan Stalinin kommunismi ei ole lainkaan ateismia.

Argumentti on sinänsä tavallaan ja miltei vakuuttava. Se korostaa sitä miten uskonnoissa on samanlaisia sosiaalisia mekanismeja kuin Stalinin palvonnassa. Eli Jumalan vallan ja kirkon statuksen ottama osa on vain napattu Stalinille ja hänen puolueelleen.

Tässä kuitenkin unohtuu se, että ateismi on määritelmällisesti ei-teismiä. Ja niin kauan kuin kommunistit eivät pidä Stalinia suoraan Jumalana, kommunismi on määritelmällisesti ateistista. Se voidaan ehkä jollain laajalla ja hyvin omituisella tavalla vääntää uskonnolliseksi. Mutta se on silloinkin ateistista uskonnollisuutta.

Tätä kautta syntyykin oleellinen käsitteellinen ero uskonnottoman ja ateismin välille. Tässä suhteessa tärkeintä on tiedostaa että kaikki ateistit eivät ole uskonnottomia ja toisaalta kaikki uskonnottomat eivät ole ateisteja. (Esim. agnostikkoja, igteistejä ja pinnallisia ignoramuksia mahtuu uskonnottomien sekaan.)

Huonompi kuin osiensa summa

Stuart Kauffmanin "Pyhän uudelleen keksiminen" käsittelee pääasiassa uskonnon sijaan emergenssiä. Teoksessa on sellaisia piirteitä että se saa minut huvittuneeksi. Olen itsekin emergenttien piirteiden ystävä. Mutta silti tämä teos saa minut huomauttamaan että Kauffmanin argumentaatio vaikuttaa huonommalta kuin osiensa summa.

Kauffman on koonnut kirjaan paljon emergenssiä puolustavaa ja reduktionismia kritisoivaa argumentistoa. Ja tämän kautta kokonaisuus muodotuu varsin epäkoherentiksi ja perusteluytimeltään omituiseksi. Toki pidin myös joistain asioista joita kirja esitti. Mutta aloitan negatiivisen kautta. (Se on minulle luontevaa.) Tätä kautta tämä teksti ei käsittele kirjan otsikkoa vaan Kauffmanin viitekehystä.

Moitelistaus ; Reduktionismi käsitellään hyvin rajatussa muodossa.


Kauffmannin heikkous on itse asiassa vihollisen määrittelyssä. On katsottava mitä hän sanoo reduktionismista. Kun tämä kritikki laitetaan yhteen saadaan aikaan erikoisia huomioita.
1: Hän esittää että reduktionismissa vain alkeishiukkaset ovat todellisia asioita. Tässä kohden reduktionismia on käsitelty tavalla joka ei tartu mereologiaan, määritelmien filosofiaan (special composition question, josta minulla kuin sattumalta onkin aiempi blogaus.). Ja tämä puute on merkittävä sillä sitä kautta voidaan löytää aukko Kauffmanin  hyvin tietynlaiseen ajatukseen määritelmistä. Ja tätä kautta huomataan että Kauffmanin argumentti ei itse asiassa koske lainkaan reduktionismia vaan liittyy siihen miten hän vaihtaa tilanteen mukaan sitä mikä on hyväksyttävä määritelmä.; Tämä onkin tärkeää sillä jos määritelmässä pitäydytään ei reduktionismi tuhoakaan mitään, sen sijaan atomiteoria tuhoaa. Kauffman nimittäin käsittelee reduktionismin kohdalla asioita siten että jos jokin koostuu monesta atomista niin se ei olisi reaalinen koska se redusoituu täysin yksinkertaisempiin perusosasiin. Emergenssin kohdalla hän käyttää määritelmiä siten että mikä tahansa osien kompositio jonka osat ovat todellisia voidaan pitää tieteellisenä ja järkevänä määritelmänä. Huomio tarkoittaa sitä että emergenssi ei ratko annettuja episteemisiä ongelmia eikä reduktionismi synnytä niitä. Taustalla oleva mereologinen määritelmänvaihto sen sijaan luo tai synnyttää niitä. (Eivätkä nekään teknisesti ottaen ole vääriä tai oikeita. Ne ovat epäintuitiivisia. On esimerkiksi mereologinen klassikko että jos vain yksinkertaisimmat osaset ja pysyvät kombinaatiot ovat todellisia objekteja niin ihminen joka koostuu useista atomeista ja joka peräti vaihtaa atomeja ympäröivän maailman kanssa ei ole teknisesti ottaen minkäänlainen objekti sinällään. Ihminen ei ole tässä määrittein objekti, ja tämä eroaa vahvasti siinä miten objekteja normaalielämässä määritellään. Mutta ei tämä teknisesti ottaen kumoa tätä näkemystä siitä mikä on objekti. Se vaan vaatii kenties miettimään miten lähestytään niitä asioita ja ilmiöitä jotka eivät ole objekteja.) Valitettavasti voit tehdä tämän määrittelynäkökulman kanssa myös reduktiivisia asioiden lähestymisiä. ; Kauffman tuntuu joskus jopa ymmärtävän tämän. Koska muuten olisi hyvin vaikeaa ymmärtää miten reduktionismi voi olla vallalla "Galilein ja Newtonin ajoista" ja "hämmästyttävän tehokasta" jos vain alkeisfysiikka voi käsitellä todellisia fyysisiä kappaleita ja esimerkiksi atomikompositioista koostuvat asiat kuten kivenmurikat joita Galileo Galilei pudotteli tornista eivät ole? (Itse näen että reduktionistinen tiede on toiminut juuri siten että se määrittelee asioita kombinaatioina. Ja sekä alkeishiukkasten kuvaukset että ihmiset ja aidantolpat ja pudoteltavat kivenmurikat ovat jotain joita lähestytään induktioilla. Induktiivisuus ja se että kuvattu kohde koostuu atomeista tai muusta reaalisesta on tärkeämpi kuin se että vain alkeishiukkaset olisivat todellisia.)
2: Toisaalta reduktionismilta vaaditaan hyvin tiukkaa havaittavuutta. Ei riitä että reduktionismia ei ole falsifioitu. Kauffman moittii esimerkiksi sitä että reduktionistit viittaavat antrooppisen periaatteen ratkaisussa ei-havaittaviin maailmoihin. Tässä ei kuitenkaan saa tarttua siihen että jos tämänlainen spekulatiivisuus kielletään niin koko antrooppinen periaate katoaa koska sen ytimessä on ajatus siitä että universumi voisi olla muunlainen kuin tämä havaitsemamme. Reduktionistin tulee kuitenkin olettaa tämänlaiset spekulatiiviset toisenlaiset maailmat totena ilman havaintoja koska muuten antrooppinen periaate ei ole ongelma reduktionismille. (On kiinnostavaa että hän tosin huomauttaa sen mikä usein unohtuu, eli osa multiversumimalleista sallii sen että universumista jää tieteellisesti havaittavia jälkiä, epäsuora havaitseminen ja jopa todistaminen on mahdotonta. Kauffmanille tämä ei riitä.)
3: Monet täysin deterministiset asiat kuvataan emergentteinä laskennallisten syiden vuoksi. Kauffman kuvaa esimerkiksi Turingin koneiden pysähtymisongelmaa emergenttinä. Ohjelma kuitenkin aina pysähtyy tai ei pysähdy ja tekee tämän täysin deterministisesti. On totta että pysähtymisongelma on tärkeä matemaattinen rajoite tietämiselle. Se ei kuitenkaan tee ohjelmista ei-redusoituvia.
2: Kauffman tuntuu sekoittavan epistemologisen ja ontologisen emergenssin toistuvasti ja syvästi. Sekä emergenssi että reduktionismi käsitellään tavalla jossa episteemiset haasteet ovat suoraan ontologisia ongelmia. Tätä demonstroi oikeastaan kaikki mikä koskee joko satunnaisuutta tai ei-selvitettävyyttä. Osassa kohden hän puhuu kvanttimekaanisista kombinaatioista ja selittää että niiden mahdollisuusavaruudet ovat niin laajoja että mikään inhimillinen laskentateho ei sitä voi selvittää. Tässä kohden reduktionismi on kuitenkin muistettava väitteenä joka koskee sitä että koostuvatko syy-seurauslain kautta näistä vai eivät. Se, että voimme laskea minkälainen laskentateho riittää ilmiön laskentaan ja tämä on isompi kuin meidän teknologinen rajoituksemme, tämä ei ole ongelma metafyysiselle reduktionismille.
2: Toisaalta hän ylipäätään tuntuu vaativan sitä että reduktionismi on Laplacen demonin determinismiä. Tässä mielessä hänen kannattaisi kenties tutustua esimerkiksi Ilkka Niiniluodon huomioihin joiden perusteella kvanttimekaniikan indeterminismi ei tarkoita että aukon takana olisi determinoiva piilomuuttuja. Klassinen fysiikka ja epistemologia on käyttänyt sattumaa selityksenä. (Koska sillä on matemaattisia ominaisuuksia joiden perusteella voidaan estimoida, luoda jakaumia ja ties mitä muuta vastaavaa.) Tässä mielessä vertailukohdaksi muodostuu lähinnä klassinen ajatus siitä että naturalistin pitäisi selittää miksi juuri tietty lottopelaaja voitti lotossa tai sitten vaihtoehdoksi olisi oletettava jokin kohtalon, Jumalan tai petoksella rigatun huijauspelin kaltainen lopputuloksen determisoija.

Mitä tämä emergenssi sitten näyttää olevan ja miten se selittää asioita?

Kauffmann ei pidä emergenssiä yliluonnollisena. Esimerkiksi hänelle on tärkeää korostaa että kaikkia emergenttejä piirteitä kuvaa se että ne eivät riko yhtään mitään luonnonlakia. Näin esimerkiksi evoluutioteoria, jolla on tärkeä osa Kauffmanin "pyhän uudelleen keksimistä",  ei ole transsendenttia tai yliluonnollista. Tämä tuntuu olevan se millä hän puolustaa sen järkevyyttä.

Kauffmanilla on aika hyviäkin asioita emergenssistä. Hän esimerkiksi kuvaa sitä siten että selityksen nuolissa on epäsymmetriaa. Eli sitä että emergenssi on siellä missä me selitämme ilmiötä kaivelemalla siinä olevia osia jotka ovat sitten fysikaalisia. Mutta emme selitä fysiikasta ylöspäin näitä asioita. Tässä kohden käsitys on kiinnostava, joskin se ei kykene erottamaan mikä tästä emergenssistä on "periaatteessa kierrettävissä", eli kysymys on lähinnä joko epistemologian rajoista - tai joskus jopa vähemmästä, jopa mistä tahansa epätietoisuuden lähteestä kuten triviaalista teknologisen laskentatehon ongelmasta joka saattaa olla kierrettävissä jo ensi viikolla. Näitä kuitenin lähestytään samalla kuin ne olisivat ontologinen maailmaa todella sinänsä kuvaavia asioita. Emergenssi perustellaan epistemologisilla kysymyksillä ja haasteilla mutta sitä kohdellaan kuin se olisi metafyysinen todellisuutta ontologisesti käsittelevä kohde.

Muutoin näyttää että emergenssi on sitten mitä tahansa jossa ihminen ei kykene antamaan epistemologista mallinnusteoriaa jossa ei ole minkäänlaista satunnaisuutta. Reduktionismi olisi täysin deterministinen Laplacen demonin maailma jossa kaikki on havaittavissa ja kaikki asiat joita mallinnetaan ja käsitetään ovat konkreettisia ja selvärajaisia objekteja. Sääli vain että tämä viittaa siihen että Kauffmanin näkemys nojaa arkijärkisessä naïvissa realismissa tyypilliseen ehdottomuuteen jossa on tiedettävä kaikki ilman epätarkkuuksia ja havaittava kaikki jotta kyseessä olisi tiede ja tietäminen.

Toisin sanoen reduktionismilta vaaditaan loogisen positivismin odottamia verifiointiehtoja. Mutta sitten kun puhutaan emergenssistä niin sen kohdalla vastaavia ehtoja ei tehdä. Tämä on hyvin omituista koska reduktionismi ei ole sitoutunut determinismiin tai verifikationismiin. Toisin sanoen reduktionismista esitetään hyvin valikoitu kuva joka kuvaa tuskin monenkaan reduktionistin teoriakokonaisuutta.

Näyttääkin siltä että emergenssi on tässä muodossa lähinnä "ei sisällä yliluonnollista ja siihen liittyy jokin ei-täysin-tiedetty elementti". Tässä muodossaan emergenssi on toki järkevä mutta hyvin ympäripyöreä asia. On toki selvää että Kauffmanin määritelmien mukainen reduktio-usko olisi idioottimaista. Klassinen verifikationismi "on kuollut" ja tieteenfilosofit ovat jatkaneet eteenpäin jo sata vuotta sitten. Ei ole terveen ihmisen oppi seurata determinististä kaikkitietävyyttä ja kaikkihavaittavuutta jossa ei ole metafyysistä epävarmuutta tai havaintoepätarkkuutta. Mutta ongelmana onkin se että moni reduktionisti ei osu tähän annettuun. Kun Kauffman tuntuu emergenssin puolustamisella ajavan hyvinkin suuria, merkittäviä ja korkealentoisia asioita ei voi olla syntymättä sellaista vaikutelmaa että tässä on luotu hyvin omituinen viholliskuva jota lyödään olkiukottamalla ; Reduktionisteista on luotu viholliskuva joka ei kuvaa suurinta osaa niistä vihollisista joita vastaan tässä selvästi yritetään käydä..

Toisaalta sen ongelmaksi näyttää muodostuvan sekin että se on "science stopper" siinä mielessä että se on enemmän viittaus haasteiden ja tietämättömyyksien olemassaoloon ja niiden selittämättä jättämiseen kannustamiseen. Toisaalta kun se on sidottu episteemiseen epätietoisuuteen, ongelmana ovat kaikki ne ongelmat jotka koskevat ns. Aukkojen Jumala -argumentistoa.

Joissain paikoin mieleen tulee toki sekin että emergenssi vaikuttaa olevan jotain jossa mysteeri muuttuu ymmärrykseksi nimeämällä. Ja tässä mielessä Aukkojen Jumala on puolitotuus. Uskovaiset kreationistit usein viittaavat hyvin samantapaisilla ajatusrakenteilla siihen miten naturalismi on rajallista ja huonoa ja sitten jatkavat Jumala toimii selityksenä kaikille näille mysteereille. Tämä on selvästi sitä että loogisen positivismin ongelmat tunnistetaan naturalismin ongelmiksi ja kuvitellaan että asiat redusoituvat Jumalaan ja että tätä ei koskisi samat tietämisen rajoitukset ja näin käsissä olisi kaiken teoria joka toimisi koska on esioletettu että yliluonnollinen toimii. ; Eli naturalismin loogisen positivismin ongelmat johtuisivat vain siitä että todellisuus koostuu muustakin kuin aineesta ja energiasta ja alkeishiukkasista. Tieteenfilosofisesti näin ei ole, ja kokonaisuus näyttääkin siltä kuin kreationisti yrittäisi selittää asioita siten että looginen positivismi olisi aivan validi ja ehyt ja sen kaikkitietävyysfantasiointi ja naïvin realismin ja verifioitavuuden ihmeet toteutuisivat kun oltaisiin naturalisteja +1 muuttujalla...  Emergenssi vaikuttaa Kauffmanin käsissä joskus hieman vastaavasti ihmeelliseltä, kuin Jumalalta ilman tätä yliluonnollisuutta. (Ei toki läpitunkevasti, teos ei pulppua tätä asennetta, mutta pari kertaa näyttää livahtavan.)

Miten tästä voisi parantaa?

Itse näen että Kauffmanin teos paranisi jos hän keskittyisi vähempiin argumentteihin. Tätä kautta syntyisi koherentimpi kuva siitä mitä emergenssi on. Ja tätä kautta ei näyttäisi yhtä vahvasti siltä että Kauffmanilla on kova dissaus reduktionismia kohtaan ja hänelle kelpaisi mikä tahansa näkökulma kunhan se vain ajaisi jollain tavalla tätä asennetta.

Toki monikirjoisuus voisi olla hyvä. Ja tätä kautta emergenssin luokittelua voisi lisätä. Kauffmanin ajatukset ovat monesti hyödyllisiä koska niiden kautta voitaisiin luokitella emergenssiä vaikka seuraavilla tavoilla;
1: Ontologinen emergenssi joka johtuu Kari Enqvistin näkemän tapaan siitä että kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa.
2: Ontologinen emergenssi joka johtuu siitä että asioissa on vapausasteita ja kun ne kohtaavat toiset asiat joissa on vapausasteita kokonaisuus kombinoi useammalla tavalla kuin voisi luulla eli kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.
3: Epistemologinen deterministinen laskettavuus-emergenssi. jossa jotkin täysin deterministiset ja redusoituvat asiat ovat ongelmallisia koska nopein tapa simuloida niitä on pyörittää itse ohjelma. Näin esimerkiksi monien mutkikkaampien "Game of Life" skenaarioiden kohdalla helpoin tapa laskea onko jokin ruutu kuollut vai elossa kierroksella X on laittaa lähtötila koneeseen ja pyörittää. Sama koskee myös pysähtymisongelmaa ; Ainut tapa ratkaista asia aina on pyörittää itse ohjelmaa ja katsoa pysähtyykö se ja jos niin milloin.
3: Epistemologinen mittaustarkkuuteen liittyvä emergenssi jossa käsitellään vaikka kaaosteoriassa tavattavia täysin deterministisiä järjestelmiä joissa alkuarvoherkkyys ja tiiviit periodiset kiertoradat (dense periodic orbits) johtaavt siihen että pieni epätarkkuus tai ero mittauksessa johtaa hirveän isoihin lopputuloksiin.
...

torstai 20. lokakuuta 2016

"Make sense" vs. selittäminen

Luin joskus 2000 -luvun alkupuolen tiedettä popularisoivasta kirjasta (kirjan aiheena sattuma ja kaaosteoria) siitä miten kissapetojen väritys selittyy. Raidat ja pilkut syntyvät samanlaisilla säännöillä, niissä on vain pieniä eroja säätöarvoissa. Teorian innoittamana myös kirjan kansissa oli muistaakseni tiikeriraitaa. Samaan teoriaan voi törmätä uudemmassa John Barrowin kirjassa "100 Essential Things You Didn't Know You Didn't Know: Math Explains Your World". Taustalla on se, että pintakuviointia ei ole säädetty tarkasti ja informaatiotavaativasti, sen sijaan eläimissä on pigmentin vaihtuvuutta koskevia aktivoitujia ja inhibiittoreita jotka toimivat esimerkiksi solunjakautumisen yhteydessä. Näiden interaktio määrää miten kaukana ja harvoin pilkut ovat. Ja kokonaisuuteen syntyy tätä kautta pintakuviointeja, yleensä raitoja ja pilkkuja.

Tällä mekanismilla syntyy jotain joka selittää miksi tietyn eläinlajin yksilöt ovat pilkullisia tavoilla joissa on yksilöllisiä eroja. Ja selittää miten evoluutio on voinut synnyttää raidat ja pilkut eläimiin ilman että takana on hyvin mutkikasta pintakuviointia joka mutkikkaasti ja informaatiota vaativalla tavalla syntyisi. (Tähän liittyvä itseorganisaatio on sitä miten hämmentävän monimutkaiselta näyttävät muodot syntyvät hyvin yksinkertaisilla säännöillä.) Ja toisaaltaJa toisaalta sama sääntö toimii siten että raidat voivat muuttua täpliksi kun aktivoitumisen ja eston rytmiikkaa muutetaan ja miten esimerkiksi kohtuu lähisukuisilla kissapedoilla osilla on raitoja ja osilla on pilkkuja.

Barrow viittasi tässä yhteydessä Rudyard Kiplingin tarinaan siitä miten leopardi sai täplänsä. Satu "How the Leopard got It's Spots" selittää asian seuraavalla tavalla "Then the Ethiopian put his five fingers close together (there was plenty of black left on his new skin still) and pressed them all over the Leopard, and wherever the five fingers touched they left five little black marks, all close together. You can see them on any Leopard's skin you like, Best Beloved. Sometimes the fingers slipped and the marks got a little blurred; but if you look closely at any Leopard now you will see that there are always five spots - off five fat black finger-tips."

Tieteenfilosofisesti kysymys on kuvaava ja opettavainen. Sillä jossain mielessä Kiplingin selitys on tietenkin satu jota kukaan ei ota vakavasti. Mutta se on samalla kuitenkin jossain määrin vakuuttava. Jossain mielessä Kiplingin tarina toimii siksi että se intuitiivisesti jotenkin "tuntuu järkevältä" jopa silloin kun se ei tunnu uskottavalta tai hyvältä teorialta. "It make sense". (Viittaan tässä esimerkiksi McGrathin näkemyksiin teologiasta jossa uskonto ei selitä asioita mutta "make sense".) ; Toisaalta evolutiivinen malli ei selitä miksi leopardilla on juuri viiden pilkun rykelmiä eikä vaikka tiikerinraitoja. Tässä mielessä säätöarvoteoria ei selitä tätä spesifiä yksityiskohtaa kuin sattumalla. Satu sen sijaan kertoo miksi asia on juuri sillä tavalla eikä muulla tavalla.

Tämä sopivuus ei tarkoita kuitenkaan samaa kuin tieteellisyys. (Mikä ei yllätä ketään.) Esimerkiksi falsifioituvuusperiaatetta Kiplingin tarinalla ei ole.
Sellainen on sitten olemassa säätöarvoihin perustuvassa teoriassa. Näistä esitetään helpoin jopa Barrow'n kirjassa "The waves create separate peaks and throughs as they spread around the large and roughly cylinderical body of the cheetah, but when they spread to the thin cylinderical tail, they were much closer together and merged to create the appearance of stripes. This tendency gives a very intresting mathematical 'theorem' that follows from the behaviour of the colour concentration waves on animal bodies : Animals with spots can have striped tails, but striped animals cannot have spotted tails." Eli toisin sanoen väritystä koskeva teoria ennustaa että eläimillä joilla on pilkkuja voi olla raidallinen tai pilkullinen häntä. Mutta raidallisilla eläimillä ei voi olla pilkullisia häntiä.

Toinen oleellinen asia on mekaniikka. Kiplingin "teoria" selittää sormista ja väristä, mutta ei siitä miten tämä väri on tarttunut ja säilynyt eläinlajilla sukupolvesta toiseen. Tämänlainen mekaaninen selitys onkin tärkeää. Sillä ilman sitä tarina on vain "just so story" ; Ytimessä on enemmän se että keksitään jotain joka "voi olla" ja joka kuvaa maailmaa siten kun sitä havaitaan. Se ei luo mitään koeteltavaa teoriaa ja koettele sitten tätä ja katso toimiiko se. 

Opetus on siitä kiinnostava että Intelligent Design -teorioissa usein selitetään että mekaaninen selitys on pahaa naturalismia. Ja että heillä on vaihtoehtoinen selitysmalli. Kuitenkin tämä vaihtoehtoinen selitysmalli on "just so story" joka "make sense". Kaikki yritykset siirtää sitä tieteelliseen suuntaan torjutaan "pahana naturalismina". Jos ottaa ID -teorian monet selitysmallit vakavasti, niissä ongelmia väistellään selittämällä että noiden vaatimusten takana on maailmankuvallisuus, niin huomaa että niiden antama tila on sellaista että Kiplingin sadussa oleva teleologian sävyttämä teoria vaillaa mekanistista selitystä muuttuu yhä enemmän ja enemmän sellaiseksi että se voisikin olla vaihtoehtoinen tieteellinen teoria. (Sitä voi miltei kuulla miten kreationisti ilkkuisi sillä miten evoluutioteoria ei selitä miksi leopardilla on viisi pilkkua rinnakkain, juuri ihmissormien lukumäärä. Jumalahan voi antaa tälläisen spesivin kuvion ihmisille tunnistettavaksi ja tämä tiettyys olisi ikään kuin design-signaali. Miltei.)

Toki maailmankuvallisuus ei tässä tarkoitakaan tätä ; Se on lähinnä jotain jota käytetään ID:ssä ei tässä kohdassa onnistuta täyttämään sen ehtoja ja siksi niitä ei haluta pitää tärkeinä kriteereinä. Noin karkeasti. Aina kun ID puhuu tieteellisyydestä hän viittaa todennäköisyyksiin eikä pidä niitä rajoittavina. Aina kun kriteeri on maailmankuvallinen, se on tunnustus epäonnistumisesta tässä kohdassa..

tiistai 18. lokakuuta 2016

Pornon tuomitsemisnäkökulmat

Katsoin "Bound" -elokuvan. Siinä oli näennäisesti aiheena sadomasokismi. Elokuva oli kuten kaikki muutkin eroottiset tai pornografiset tai sellaisella leikittelevät elokuvat jostain syystä ovat. Eli aika huono.

Tarina meni suunnilleen siten että tylsää seksielämää viettänyt nainen heittäytyi seikkailuun ja dominantin miehen hallittavaksi. Tämä on aluksi jännittävää, kun ilmeisesti silkkisistä silmälapuista ja hitaasta ja hellästä rakastelusta koostuva sadomasokismi tekee naisesta seksipalvelujen kohteen. Sitten nainen voimaantuu ja hallitsee miestä ja ryhtyy dominanaiseksi. Elokuvan keskushenkilö oli nainen ja asiat kuvattiin naisnäkökulmasta. Tämänlaatuinen pseudosadomasokismi ei ole "50 shades of Greyn" jälkeisessä maailmassa täysin tavatonta.

Pornografiaa vastustetaan kohtuu usein. Mutta kaikki vastustus ei ole tehty samasta muotista; Niistä ensimmäinen on ennen kaikkea uskonnoissa ja loput feminismissä. Ja ne ovat tämän elokuvan tulkinnan kannalta kenties oleellisempia.
1: Varmasti perinteisin pornon kieltäminen koskee suoraan sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta. On ajateltu että olisi määritelty sukupuolielinten oikeinkäyttö ja kaikki tästä poikkeaminen masturboinnista ehkäisyn kautta pornografiaan on kiellettyä tai ainakin moraalitonta.
2: Ajatellaan että Catherine MacKinnonin tyyliin että pornografia on itsessään naista alistavaa ; Jo pornon tekemisen aktio alistaa naista. Porno ei vain raportoi ja kuvaa maailmaa ja tapahtumia vaan se luo konventioita. Pornossa usein keskitytään naisruumiin yksityiskohtiin ja miehet häivytetään, naiset esineelistetään ja erotisoidaan katsojan, joka on oletetusti heteroseksuaali mies, tarpeiden tyydyttäjäksi. Välineeksi ja joksikin jonka ruumista hallitaan.
3: Pornografiasta seuraa asenteiden romahtaminen ja sitten moraalikatoutunut ihminen kohtelee naisia tosielämässä kuten heitä kohdellaan pornoelokuvissa. Anne Eatonin mukaan tämä voi tarkoittaa vaikka sitä että yhteiskunanssa olevat yleiset asenteet naisia kohtaan heijastetaan pornon taakse, ja kaikki nämä asenteet eivät ole terveitä. Ja sitten pornon näkemisen jälkeen ihmiset ajattelevat että naiset toimivat noin ja näin porno vahvistaa sitä sosiaalista rakennetta joka ne on luonut.
4: Ajatus siitä että porno on itsessään genre jonka tuomitseminen kategorisesti ja sellaisenaan ei ole järkevää. Sen sijaan on katsottava miten porno on tuotettu. Onko sen valmistamisessa ollut alipalkaamista tai pakottamista tai siihen rinnastettavaa hädänalaisen aseman kuten köyhyyden hyväksikäyttöä.

"Bound" oli siitä mielenkiintoinen että se oli selvästi täynnä jonkinlaisia pornokonventioita jotka on suunnattu naisille. Näitä pidetään helpommin voimaannuttavina. Tämä emansipoitumisen henki oli tuossa pseudosadomasokistisessa elokuvassa jopa sen alleviivattu sanoma. (Se kertoi itse asiassa tarinaa jossa tylsyydestä voidaan vapautua sadomasokismilla jossa alistuva on harjoitteleva ja dominantti on sitten se joka on vapautunut vielä enemmän. Tämä osaltaan kertoo miten vieraantunut oikeasta sadomasokismista tämä naispornon muoti on.) Niissäkin kuitenkin kuvataan miehiä ja naisia esineellistävässä konventiossa. Jos MacKinnonin argumentit osuvat naisten esineellistämiseen niin näissä miestä esineellistetään vaikka häntä kuvattaisiin jotekin vahvana. Ja maskuliininen mies dominoivana naisenhakkaajana on sekin kulttuurinen konventio ja negatiivinen stereotypia jota elokuva voi sitten vahvistaa Eatonin malliin.

Kenties järkevintä on kuitenkin nähdä että tämänlainen massakulttuuri on lähinnä huonolaatuista viihdettä. On eniten syytä miettiä miten se on valmistettu. Tämä on toki siitä ikävä että sen pohjalta on vaikeaa vetää kategorisia lauseita joita kirjoittaa bannereihin ja marssia vastustamaan tai puolustaman. (Uskovaiset, feministit kuin monet muutkin kaipaavat ennen kaikkea helposti kuvattua ja ymmärrettyä että kategorisesti pahana kuvattua vihollista...)

maanantai 17. lokakuuta 2016

Kuinka kaikkia trolleja ei ole tehty samanarvoisesti

Tämä kirjoitus kertoo trolleista. Mutta ei niistä trolleista joista Suomessa nykyään puhutaan. Täällä trollius on usein vakiintunut käsittämään Venäjä -trolleja, eli Venäjän propagandaa tuottavia tahoja joita kutsutaan "tehtaiksi" - aivan kuin ärsyttävät ja provosoivat kommentit ja propaganda olisivat jokin tuote jota valmistettaisiin. Tai sitten puhutaan tietysti jostain Yle -trolleista jos ollaan niitä vastapuolen ihmisiä. Trolli on sanana viitannut kauan - ja tälläkin hetkellä viittaa Suomen ulkopuolisessa maailmassa - hieman toisenlaiseen ilmiöön.

Ja tästä trolliudesta olen kirjoittamassa nyt.

Tässä on taustalla se, että niin kauan kuin on ollut olemassa internet siellä on ollut ihmisiä joiden tärkeänä asiana on ollut puuttua muiden ihmisten asioihin. Tämä ihmisryhmä on usein seuraamassa jotain omasta mielestään konventionaalista ja ilmiselvää viisautta. Ja tämä oikeuttaa heitä ns. tunkemaan nenäänsä asioihin jotka eivät ole pätkääkään heidän omiaan. ; Keinot vaihtelevat käännyttämisestä ja asenteellisista onelinereistä kovaankin poliittiseen lobbaamiseen ja jopa suoranaiseen kiusaamiseen ja vainoamiseen.

Aaron James on kirjassaan "Asshole: A Theory" kuvannut juuri tätä ihmisryhmää. (Teos on filosofisempi ja älykkäämpi kuin otsikko voi antaa ymmärtää.) Hän tiivistää teoriansa niin että kaikki ilkeily ei ole samanlaista. Ja päästäkseen tähän mainittuun ilkeilyn alalokeroon on täytettävä sellaisia kriteeriattribuutteja kuin se, että näkee että jonkinlainen tarkoitus pyhittää keinot. Nämä ihmiset ovat häijyjä ja jossain määrin naurettavia sellaisella erikoisella tavalla jota kuvaa se, että he ottavat itsensä liian vakavasti.

Tämänlaatuinen kohde taas on perinteisesti ollut ihanteellista parodioinnin ja ivan kohdetta. Näitä ihmisiä voidaan provosoida ärsyyntymään ja tekemään itsestään naurettavan. Samalla voidaan raapia heidän retoriikkansa antama ruusuinen kuva ja paljastaa miten konventionaalinen viisaus on usein ajattelemattomuutta jota jatketaan siksi että sitä on tehty niin kauan että ns. sunk cost effect iskee kusipäähän täydellä teholla.

Ja tästä päästään niihin tässä tekstissä käsittelemiini trolleihin.

Pääongelmana on se, että moni sekoittaa trollin ja Aaron Jamesin kuvaaman, käännetään nyt tässä yhteydessä vapaasti, "kusipään" yhdeksi ja samaksi lokeroksi. Ja tämä sekoittuminen on sinänsä hankala asia että
1: Ihmiset ovat aika monenlaisia, ja Poen laki pätee vahvasti. Moni ilmiö on ns. ajautunut parodiahorisonttiin ja sen vuoksi on vaikeaa tai jopa mahdotonta erottaa onko kirjoittajan ilmaisema äärimielipide vilpitön vai parodia. Eli on vaikeaa erottaa trollia ja kusipäätä toisistaan.
2: Toisaalta ääliöt pelaavat peliään siten että he suojautuvat kritiikiltä teeskentelemällä trolleja. Syynä siihen miksi tämä on kannattavaa se, että trolleissa on sellainen puoli että niihin suhtaudutaan yleensä kahdella strategialla (1) ajatuksena on että trolleja ei ruokita eli heidän juttuihinsa ei tartuta, ei edes kritisoimalla (2) trolleissa nähdään jotain sellaista hyveellisyyttä joka liitetään perinteisiin narreihin.

Trollien kunnioitettavuudesta.

Ja kyllä. Trollien kunnioitettavuus on jotain jota on kenties syytä lähestyä tarkemmin. Luin erään nettituttavani asettaman kommentin minusta. (Hän ei sattuneesta syystä halua, luultavasti ymmärrettävästi, sitoa nimeään minuun.) Pidin kommentista paljon. "Hän on yritteliäs, innostunut ja lahjakas. Pelottava kombo, koska on myös suhteellisuudentajuton. Hän saa aikaan. Ensin hän pikaisesti säveltää ja näpertää jotain lennosta ja sitten tulee ja paiskaa sen näytille, vähän kuin jokin internetmaailman Petri Gerdt." (Petri Gerdt on tunnettu lähinnä Myyrmannin räjähdyksestä eikä mistään muusta.) Tässä kohden näkyy että arvostus ei ole täysin läpitunkevaa. Mutta hikipedian ylläpitäjänä ja kaikenlaatuisena provokaattorina minulla on piirteitä jotka liitetään sellaiseen asiaan kuin poliittinen epäkorrektius. Tämän taakse nähdään hyveitä ja tätä kautta asia ei ole täysin paheellinen ja sitä voidaan kunnioittaa, vaikka tuotokset tosiasiassa näkisikin sekä ärsyttävinä, riskaabeleina, tuhoisina ellei peräti suisidaalisina.

Ja näiden hyveiden läsnäolo muistuttaa, että ihmisten ärsyttäminen ei ole aina samanlaista. Osassa näitä hyveitä on, toisissa niitä ei ole. Kun ihmisiä ärsyttää erilaisen kommunikaatioteknologian tai viestintämenetelmien tai retoristen keinojen kautta, asian voi tehdä siten että mukana on arvostettuja piirteitä.

Esimeriksi narrien kohdalla kunnioitusta herätti se, että
1: He löivät selvästi ylöspäin, eli kohteisiin jotka olivat narria vahvempia ja joilla oli narreja enemmän valtaa. Tämä viittasi rohkeuden hyveeseen.
2: He osasivat jotenkin kyseenalaistaa vallitsevat konventiot eli olivat luovia tavalla johon liittyi jonkinlainen älyllinen elementti.
3: Samalla he voivat tarjota tärkeää kritiikkiä ja jopa opettaa jotain maailman menosta.
4: Lisäksi narrien jutuissa oli huumoriarvoa, eli ihailtavat ja arvostettavat narrit eivät olleet vain kuluneita tokaisuja toistavia papukaijoja vaan he osasivat olla myös aidosti humoristisia eivätkä vaan hassuja sillä tavalla kuin ne puujalkavitsejä ulkoaopetelleet ja niitä toistavat hassut setämiehet joita joka ikisessä suvussa on.

Narrien ärsyttävyys oli pahe joka annettiin anteeksi koska ne olivat (1) harmittomia, (2) viihdyttäviä (3) tai tarpeellisia. ; Huono käytös oli ovelaa ja fiksua joten ne olivat omintakeisella laatikon-ulkopuolella olevalla tavallaan sellaisia että niissä oli arvoa kun niitä katsottiin eettisenkin silmälasiston läpi.

Trollien oikeutus toimille on pitkään nojannut yllämainittuun.
Trollit ovat yleensä nojanneet siihen että heihin provosoituvat ottavat asiat liian vakavasti. Tätä demonstroinee se miten eräs kliseisin trollinnaamakuva kysyy vain "U MAD?". Jopa Batman -elokuvista napattu Heath Ledgerin näyttelemän Jokerin kysymys "Why so serious?" on napattu tähän yhteyteen. Se kuvaa juuri sitä että ideaalitrolli ei itse asiassa ota omaa sanomaansa vakavasti. Arvostettava ja hyveellinen trolli ei ole jumiutuneita dogmejaan viskova hahmo. Sen sijaan hän herättää asennevammaisten moralistien huomion ja valaisee heidän tekopyhyyttään, asenteellisuuttaan ja ilkeyttään. Trolli ei ota sanomaansa vakavasti, sen sijaan heidän sanomiinsa provosoitunut ottaa. Toisin sanoen, hyveelliseen trolliuteen vastareagoiminen on epäonnistuminen.

Trollit ovat toisin sanoen hieman samantapaisia kuin Jonathan Swift joka kirjoitti "Vaatimattoman ehdotuksen" jossa käsiteltiin kannibalismia ratkaisuna irlantilaisia koskeviin sosiaalis-poliittisiin ongelmiin. Ei siksi että kannattaisi kannibalismia vaan sen vuoksi että järkyttynyt ja pahastunut ihminen pysähtyisi miettimään sitä miten sen ajan yhteiskunta käsitteli irlantilaisia.

Tässä on ongelmia.

Tämän hyveellisen trolliuden takana on muutamia ongelmia. Ensimmäinen on se, että sen takana on asenne joka on hyvinkin valheellinen. Trolliudessa on vahvana henki jossa internet on huvituksille. Ja että se olisi jokin virtuaalinen epätosi paikka jossa ei olla vakavasti ja joka ei tavallaan kosketa mitenkään mitään aitoa ja olemassaolevaa maailmaa. Siksi ironinen etäisyys olisi odotettavissa ja järkevää.

Toisin sanoen, trollius kannustaa asenteeseen jossa internetissä sanottuja asioita, siellä vierailevia ihmisiä ja mitään mitä he siellä sanovat ei tulisi ottaa kunnioituksella - tai ainakaan tosissaan. Tämä on hyvin ongelmallinen suhtautuminen sillä internet on enemmän viestintäkanava kuin tietty ilmaisun muoto. Internetissä julkaistu lehti voi olla aivan yhtä vakava kuin saman lehden paperiprinttiversio.

Valitettavasti internet on kuitenkin kytköksissä omiin elämiimme. Kun joku esimerkiksi pilkkaa sitä miten moni pitää facebookissaan valheellista ja idealisoitua kuvaa jossa on pinnallisuuksia, konformistisia ja ketään ärsyttämättömiä mielipiteitä ja jossa näkyy vain onnistuminen ja optimismi, unohtuu helposti se että profiili viittaa oikeaan ihmiseen. Ja profiileilla vierailee monia ihmisiä, joista kaikki eivät välttämättä ole ystäviä tai ystävällisiä. Negatiivisuudet ja heikkoudet päätyvät mahdollisesti ulkomaailmaan aikaansaamaan ongelmia. Ongelmia itselle. Ja ongelmia läheisille. (Esimerkiksi minun puolisoni ei ole lainkaan sosiaalisessa mediassa eikä minun sivuiltani ole mitään kytköksiä häneen. Ei edes yhteisvalokuvaa jossa molemmat ovat samassa kuvissa ei ole netissä. Koska minä olen minä.) Ironinen etäisyys on jotain joka ei sovi kaikille. Minunlaiseni ihminen vielä saattaa uhrautua ja olla valmis pilaamaan tyystin maineensa. ; Minulla on varaa laajentaa ironinen etäälläolo elämäntavaksi joka kattaa lähes kaikki elämäni osa-alueet. (Paitsi ne jotka olen eristänyt täysin siitä kaikesta muusta, joka on hyvin työlästä.) Kaikilla ei ole mahdollisuutta tämänlaiseen etuoikeuteen.

Isompi ongelma on kuitenkin se, että paheellisia provokaattoreita on.

Voidaan nähdä että on myös paheellisia ärsyttäviä hahmoja. Ja he oikeuttavat itsensä, toimintansa ja olemassaolonsa edellämainituilla piirteillä. Tässä kohden mielenkiintoista on se, että nämä provokatiiviset hahmot eivät ole niitä joita kuvaa narrien hyvyys. Päinvastoin. Nämä ihmiset ovat niitä joita narrit ovat tupanneet vastustaa.

Nämä ihmiset toistavat samoja termejä niin että vaikka joku "partalapsi" on saattanut olla ensimmäisellä kerralla hauska, se on toistettu niin että kaikkia muita haukotuttaa ja termin kuuleva tietää että tyyppi kuuluu samaan jengiin ja jakaa heidän ryhmänsä sisäisen konventionaalisen viisauden ja Totuuden. (Tässä mielessä termi muistuttaakin kulttien ja lahkojen käyttämiä omia termejä. Joiden tärkein tarkoitus on se, että oikeat sanavalinnat voi oppia vain seuraamalla ja kuulumalla järjestöön riittävän kauan ja tätä kautta se on kätevä keino tunnistaa "meidät" "muista".)

He esittävät että he ovat provokatiivisia ja ovat esittäneet vitsejä. Tässä vastaan tulee kuitenkin yleensä ottaen se, että tästä puuttuvat kaikki ne hyveet jotka ovat antaneet oikeutuksen narriudelle. He ovat aina hyvin tosissaan. He lyövät sosiaalisesti itseään heikompiin. He luottavat laumavoimaan ja haluavat tasapäistää. Ideana on usein saada jokin ideologinen kontrolli lakiin, erityisen mieluisia ovat rajoitteet jotka estävät muiden elämäntapaa ja tekevät vaikeaksi tai mahdottomaksi tehdä jotain sellaista mitä nämä tyypit eivät itse halua tehdä itse (ja tämä halutaan laajentaa koskemaan kaikkia).

Tämänlaisen paheellisen kusipään tunnistaakin siitä että he voivat samanaikaisesti levittää kaksoisviestiä jonka ytimessä on se, että (1) heidän esittämänsä juttu oli humoristinen ja huumoria eikä sitä siksi saa ottaa vakavasti ja (2) heidän kritisoimisensa tai sensuroimisensa on mielipiteenvapauden rajoittamista aivan kuin he sittenkin olisivat olleet kovastikin sitä mieltä mitä ovat sanoneet.

Ideana onkin se että kaikenlaisia ääliöyksiä heitellään ja jos ne otetaan hyvin niin sitten otetaan vastuu rohkeasta mielipiteenilmaisusta ja sitten jos niistä tulee ongelmia niin halutaan pestä kaikki vastuu kaikista seurauksista selittämällä että "vitsi, vitsi". Tämänlainen kaksoisviestintä on kaksinaamaista ja pelkurimaista, vaikka usein näin toimiva yrittää kovasti myydä temppuiluaan trollien hyveillä eli rohkeudella ja rehellisyydellä. Kiemurtelu on kuitenkin teko joka paljastaa totuuden. Ja kiemurtelu ja siitä valehtelu kertovatkin onneksi aika monille että henkilö joka väittää olevansa rehellinen ja rohkea on pelkuri ja valehtelija.

Omintakeisuus, luovuus ja älyllisyys puuttuvat. Asiat jopa kuvataan identtisellä tavalla niin että on hyvin vaikeaa suhtautua siihen onko heillä täyttä suhdetta ajattelunvapauteen ja mielipiteenvapauteen kun sekä ajatukset että niiden ilmituonti ovat enemmän ulkoa tulleita ja ulkoaopeteltuja kliseitä, peräti sellaisia joiden kiertäminen on sen verran laajaa että niiden tuhoutumisesta ei ole oikein mitään pelkoa.

Tässä mielessä venäjä-trollit ovat itse asiassa propagandisteja joilla on trollien nimi mutta joilta puuttuu hyvien trollien taakse nähtävät hyveet. Argumentaatio ja häirintä eivät ole tietenkään vain internettiä. Niillä vedellään nykyään politiikkaakin. Jopa hämmentävän paljon. Tai oikeastaan ei; Sillä ainahan politisointi on kiinnostanut niitä joista on oleellista laajentaa omat dogmaattiset pakkomielteensä niin tärkeiksi että niiden on rajoitettava kaikkia muitakin, halusivatpa nämä tai eivät. Trollia on vaikeaa erottaa kusipäästä jolla on nettiyhteys. Ja asennevammainen ihminen joka sanoo jotain eikä kestä sitä että kriitikoilla on sananvapaus kritisoida heitä itseään elää sillä että kriitikko muka olisi vain "ruokkimassa trollia".

Ja tämä on heidän vahvin, kenties ainut, aseensa nykyaikana jolloin kuka tahansa voi esimerkiksi tarkistaa montako minkäkinlaista terroristi-iskua on tapahtunyt euroopassa viime vuoden (tai viimeisen 20 vuoden) aikana.

sunnuntai 16. lokakuuta 2016

Hienostunut, tyylikäs, kohtelias ja tarpeellinen

Haluan vielä korostaa tyyliniekkuuttani. Kävin työpaikan juhlissa ja vierailimme esimerkiksi "Prison Island" -pelissä. Se oli ihan hauskaa.

Tiimityötehtäviä oli aika paljon. Meidän tiimissä oli aluksi yksi iso mies joka ei nähnyt värejä eikä mahtunut mihinkään, yksi pieni nainen joka ei ylettynyt mihinkään ja minä joka en nähnyt enkä tajunnut mitään. Onneksi hitsauduttiin hyvin ja lopuksi tiimissä oli tyyppi joka ylsi paikkoihin, tyyppi joka näki värejä ja mahtui paikkoihin ja minä joka näytin hyvältä kantaessani tämän naisen käsilaukkua.

Kyselin muiltakin ihmisiltä kuinka tyylikäs olen toisen ihmisen käsilaukun kanssa. (Oloni ei ollut lainkaan Mika Niikkomainen.) Lohenpunainen käsilaukku sointui kuulemma hyvin silmieni väriin. Olen siis hienostunut, tyylikäs, kohtelias ja tarpeellinen aina. Huomioin muiden pukeutumisessa jopa oman silmieni värin.

Ilmais, ilmais työtä tehdään, jotta jotta... noeimitään.

Olga Temonen kirjoitti pettymyksistään nuoriin. "TET-nuorten velttous" huoletti "eivät kestä maatilan töitä edes kahta viikkoa". Minulla sattuu olemaan agrologin paperit ja olen työskennellyt mm. renkinä ja MTT:n tutkimussikalassa. Ja tätä kautta saamani näkemys alan töistä on se, että Temonen saisi mielestäni haistaa pitkän Kokoomuksen - tuon kannattamansa poliittisen puolueen - toimintasuunnitelman.

"...joissakin tapauksissa työ- ja harjoittelusuhteet farmilla ovat takkuilleet. Työnteko farmilla ei olekaan ollut ihanaa eläintenpaijailua, vaan aivan oikeaa raskasta fyysistä työtä. Olen tullut siihen tulokseen, että jollei jokaiseen lapiolliseen ole tarjolla jotakin kivaa konetta, on perinteinen maaseudun työ nykynuorisolle liian raskasta. Milloin reistailee polvi, milloin selkä, milloin pää. Vaikka sitä päätäkin tuuletetaan työaikana viiden minuutin välein somessa, niin silti, liian rankkaa on, Temonen kirjoittaa kolumnissaan. Esimerkeiksi yllätykseksi osoittautuneista asioista Temonen nostaa esille sen, että lantakärryt ovat painavat, vettä joutuu kantamaan eläimille monesti päivässä ja lehmänlanta käy nenään."

Tämä on kyllä retorisesti hienosti muotoiltu. Temonen kätkee pettymyksensä "nuorisosta ei ole mihinkään" -taivasteluun. Tällä tavalla tietenkin saadaan aikaan myötätuntoa hänelle itselleen ja vastaavaa. Tästä syntyy ajatuksia siitä että ikävänkin työn teettäminen on hienoa koska nuori oppii kantamaan velvollisuuksia.

Kokoomuslaista ihmetyttää kun ilmaistyö ei innosta. Toisaalta tässä selvästi on tiedostettu että työ on jotain muuta kuin mihin nuori on ajatellut sitoutuvansa. Ja tämä onkin se mitä maatalouden töissä on. Se on aina raskasta, saastaista ja vastaavaa. Se ei ole koskaan mitään eläintenrapsuttelua. Tässä kohden näen että nuori joka haukkaa liian suuren palan kohtaisi ymmärrystä eikä liikaa torjuntaa ja halveksuntaa. Sillä muuten tästä saattaa syntyä - sinänsä kyllä melko oikea taustahypoteesi - että työnantaja yrittää jotenkin kusettaa työntekijää tarjoamalla työsopimusta joka tuntuu houkuttelevalta jos ja vain jos ei tiedä mitä sopimus pitää sisällään.

Kaikkien kunto ei kestä kaikkia maaseudun töitä. Itsekin renkinäollessani menin tosi loppuun yhdestä päivästä sahalla. Ei kunto ollut millään riittävää siihen hommaan. Itseäni paskan lapiointi ei tietysti haittaa, sehän on vähän kuin itseään pöyhisi. Mutta kaikille tämäkään ei ilmiselvästi sovi. Jos nuori ei jaksa fyysisesti tehdä työtä jota hänelle tarjotaan, hän helposti pyytää siihen konetta jotta se saadaan tehtyä. Paska painaa aika paljon ja suoraan koulun penkiltä vedetty eläinrakas joutuu todella kovaan peliin. Itse sentään kävin TET paikkoja jossain pikkukaupoissa joissa en joutunut kantamaan kerralla mitään yli 20 kiloa painavaa. Maataloustöissä kulkee paljon painavaa tavaraa. Ja jos ei tiedä mitä maaseudun työt ovat niin sitä saattaa todellakin puraista itselleen liian ison palan. Ja työnantajan pitäisi ymmärtää tämä - etenkin jos tekijä on mahdollisesti ensimmäisessä työssään eikä selvästi ole ymmärtänyt mihin on sitoutunut ja työskentelee ilmaiseksi. Peräti koska koulu pakottaa TET -jaksoon. (Tätä pakkoa kutsutaan usein velvollisuudeksi jolloin se on kaunis asia. Arvaa erottaako nuori tämänlaisen sanavalintaeron luissaan ja arvostaa velvollisuuksiaan? Arvostaisitko, vittu, itse?)

Jutussa puhutaan huolestuneesti siitä että jos kokee vastenmielisyyttä työtä kohtaan niin sitten sitä ajaa itsensä nurkkaan ja voi päätyä työttömyyteen. Samassa yhteydessä ei ole mainintaa siitä että TET on teineiltä pumpattua palkatonta ilmaistyötä. Syntyy hyvin erikoinen vaikutelma kun pitäisi innostua tekemään ilmaiseksi koska muuten voi päätyä työttömäksi. (Tätä muuten yritetään maatalousalan ulkopuolellakin aika paljon ; Esimerkiksi valokuvaajien oletetaan tulevan ilmaiseksi koska se on verkostoitumista. Tulee tunnettuutta ja nimeä. Tyyppinä jonka voi raahata ilmaiseksi paikalle ties mihin kissanristiäisiin!)

Pitäisi oikeasti miettiä mikä olikaan se paljon puhuttu insentiivi työskentelyyn. Ja tässä voin sanoa että on vain karkeasti kahdenlaisia motivoivia töitä.
1: Sellaisia jotka ovat motivoivia siksi että niistä saa rahaa tai jotain pakollisuuden ylittävää aitoa etua itselleen (kuten harjoitteluosion tutkintoon).
2: Ja sellaisia jotka ovat sisällöltään viehättäviä.

Imurointi ja paskan lapioiminen eivät kuulu jälkimmäiseen luokkaan ja tiedämme tämän jo siitä että Kokoomuslaiset eivät diggaile jutusta niin kovasti että teksivät sen ilmaiseksi itse ja kutsuisi sitä harrastukseksi. Tai tekisi sitä itse ja keksisi sille jonkin kätevän ansaintajärjestelmän niin että hauskaa työtä saisi tehdä niin että sillä eläisikin. ; Kun em. tilanteen sijaan proaktiivisesti itse halutaan ottaa töihin ilmaisia manuaalista työtä tekeviä tyyppejä, tiedetään että työ ei viehätä ja siksi siihen ylipäätään tarvitaan joku.

Haistakaa kokkarit se, mitä ette vapaaehtoisesti lapioi siellä maatilallanne keskenänne. Tunkekaa pää mielellään niin syvälle sinne että ette koskaan enää nouse! (Tosin en tiedä olisiko olonne kotoisakin, kun tuntuisi puolueenne toimintasuunnitelmilta jne. Aivan sama kunhan en kuule teistä!) Itse en toki tee muuta kun laitan Temosen kotieläinpihan boikottiin - ja toivon että mahdollisimman moni tekee saman.

SDP:n oma pikku Immonen

Kiitelty "lelumies" Rami Adham on paljastunut ihmiseksi jolla on kytköksiä islamilaisiin ääriryhmiin. Toivottavasti SDP harjaa hänet. Ja tekee sen tavalla jota PerusSuomalaiset eivät tehneet Immoselle. ; Itselleni "lelumies" toi toki jo nimenä mieleen "namusedät". Mutta minulla nyt on omituinen epäluottamus kaikkiin tahoihin jotka väittävät tekevänsä hyväntekeväisyyttä.

100% islamilaista terrorismia ja muita yksinkertaisuuksia ; Eli etninen profilointi feat. Dunning-Kruger -efekti

Kirjoitin eilen "Uuteen Suomeen" melko yksinkertaisen jutun etnisestä profiloinnista. Taustalla oli se, että Jussi Halla-aho oli esittänyt EU -komissiolle että sen tulisi käyttää etnistä profiolointia.

Siinä perusargumenttina ei ollut se, että kiistäisin esimerkiksi islamistien yliedustuksen terrorismissa. Sen sijaan korostin sitä että vaikka profilointia käytetään, niin sen toiminnallisuudessa on reunaehtoja. Tässä kohden viittasin
1: Aivan eksplisiittisesti Bayesin kaavaan, helppoon ehdollisen todennäköisyyden malliin joka johti siihen että terrorismin oikein- ja väärintunnistaminen on hyvin epätarkkaa sen vuoksi että jos otetaan tarkkailtava kohde, kuten vaikka islamistit, niin niistäkin vain hyvin hyvin pieni prosenttiosuus tekee terrori-iskun. Toisin sanoen havaintoihin tulee kohinaa.
2: Toisaalta sitten implisiittisesti viittasin peliteoreettiseen laskelmaan jonka ideaan viittasin kolmella lähteellä. Ja joka esitti että profiloinnin harrastamisessa on huomioitava painoarvo joka annetaan. Ja tämä painoarvo on suoraan se onko sitä kannattavaa tehdä vai ei. Tässä tapauksessa ei.

Saamani vastaukset olivat mallia "et voi maalata mustaa valkoiseksi". Ja tätä toistettiin esimerkiksi selittämällä että kaikki euroopassa tapahtuneet terrori-iskut viimeisen 20 vuoden ajalta ovat olleet islamistien tekemiä. Tai tätä saatettiin korjata että oikeasti luku on vain 95,5%. Vaikka en kiistänyt yliedustusta kommentit olivat toistuvasti mallia "Jos nyt otetaan 20 viimeistä vuotta niin tilastoista löytyy varmasti tukea etnisille ja uskonnollisille ryhmille yliedustettuina. Totuuden kieltämisellä et saavuta yhtään mitään." Kritiikin ydin oli tämä.

On toki jännittävää huomata tämänlaisia sana "euroopassa" on varmasti valikoitunut siksi että maailmassa terrorismi on helposti googlattavassa muodossa erilainen. Eli yksi googlehaku ja väite olisi heti paljastunut aikamoiseksi vedätykseksi.Toisaalta 20 -vuotta on valikoitu varmasti siksi että muuten tulisi maintuksi IRA ja muut vastaavat klassikot. Tässä voi kuitenkin olla hieman järkeä koska Eurooppa on Eurooppa ja teoriassa globalisoituneessakin maailmassa se voi olla erilainen kuin ympäri maailman (joskin tämä on hyvin epätodennäköistä). Ja terrorismikin voi muuttua ja tottakai sitä torjutaan nykyajan terrorismia.

Erikoista oli sen sijaan huomata miten tämä väitekaksikko toistui senkin jälkeen kun viittasin europolin aineistoon (joka käsittelee terrorismia euroopassa, ja vuodelta 2015, joka on ollut alle 20 vuotta sitten. Se on ollut myös alle 2 vuotta sitten, goddamit.) "In 2015, a total of 1077 individuals were arrested for terrorism- related offences, which is a significantly higher number than that of 2014 (774), and is a continuation of the upward trend. Most arrests occurred in France (424), Spain (187) and the UK (134). The number of individuals arrested on suspicion of terrorism- related offences increased in 11 Member States, most notably in France (2014: 238, 2013: 225). The largest proportion of arrests in the EU was linked to jihadist terrorism (687), as it was in the two preceding years (2014: 395 and 2013: 216). Arrests for both separatist (168) and left-wing terrorism (67) rose compared to 2014 (154 and 54 respectively)." Kysymys oli vain viimeisimmästä raportoidusta vuodesta ja sinä tapahtuneista terrori-iskuista löytyi lukuja jotka esittivät että tämä toistettu perusväite oli virhe.

Tässä kohden yliyksinkertaistuksen henki onkin jännittävä. Samat ihmiset näkevät että asiat ovat yksinkertaisia. 100% tai käytännössä 100% teoista ovat islamistien tekemisiä joten etninen profilointi on järkevää. Samat lukivat että tekstini olisi etnistä profilointia vastaan kategorisesti vaikka tosiasiassa etninen profilointi toimii vain ehdoilla. Ehdoilla joita nykytilanne ei täytä.

Kun oman tekstini perusargumentti tiivistettiin kommentteihini muotoon joka viittasi siihen että juttu oli ymmärretty, "Otetaan täysin fiktiivinen esimerkki tilastomatematiikasta, profiloinnista ja rikoksen ehkäisystä. Oletetaan populaatio... Anteeksi, nyt puhutaan Makkosellekin: Oletetaan m a a, jossa on 5 miljoonaa asukasta. Heistä 200 000 on maahanmuuttajia. Maassa tehdään vuosittain 100 henkirikosta, joista maahanmuuttajat tekevät 10. Maassa tehdään vuosittain 1 000 raiskausta, joista maahanmuuttajat tekevät 200. Koko väestö tekee siis 0,2 henkirikosta 10 000 asukasta kohden. Maahanmuuttajat tekevät 0,5. Yliedustus on 2,5-kertainen. Koko väestö tekee 2 raiskausta 10 000 asukasta kohden. Maahanmuuttajat tekevät 10. Yliedustus on 5-kertainen. Mikäli pyrkimys on henkirikosten ja raiskauksien ehkäiseminen ja selvittäminen, kannattaisiko keskittyä maahanmuuttajiin, tuohon niin selvästi yliedustettuun ryhmään. Ja jättää huomiotta 90% henkirikoksista ja 80% raiskauksista? Ei. Mutta mikäli pyrkimyksenä onkin punatukkaisten, vasenkätisten, diabeetikkojen tai maahanmuuttajien tekemien henkirkosten ja raiskauksien ehkäiseminen ja selvittäminen, toki on syytä keskittyä tutkimaan näitä ryhmiä."

Oli asia silti selvästi liian vaikea tiettyjen ihmisten aivosoluille. Tässä viitattiin jopa melko ironisesti käytännön työn tekemiseen. "Yritän palauttaa perustelusi maan pinnalle sillä arkijärjellä, jota kovin kritisoit. Voi esittää vaikka millaisia hienoja kaavoja ja teorioita aattensa tueksi, mutta todellisuus osoittaa toista. Kumpaako uskoisin? Riskiryhmien profilointi on oleellinen osa rikosten ennaltaehkäisyä. Nytkö pistettäisiin rikostutkinnan käytännöt uusiksi? Koska rasismi." (Enkä minä edes sanonut etnistä profilointia rasismiksi!) Eli laskelmilla ei ole väliä koska ne ovat vaan norsunluutorneilua jonka voi ohittaa ja nokittaa onelinerillä jonka sanoja vaan riittävästi luottaa olevansa kansanomainen ja oikeassa, sanovat älyköt mitä tahansa. Tässä kohden ongelmana onkin se, että tosiasiassa Euroopassa terrorismintorjujat ovat tosi hyviä. (Ja esimerkiksi "Scientific Americanin" viitteeni referoi nimenomaan ammattilaisen tekemään laskelmaan, joka selviäisi jos viitteitä jaksaisi seuloa. Eli tutustua siihen argumenttiin mitä sanon. Jonka perusideaan tosiaan annoin kolme erilaista lähdettä joiden tasot vaihtelivat populaarista hyvin vaikeaan.) Itse taas väitän aivan suoraan niin että euroopassa terrorismijutut ovat asiantuntijoiden, eivätkä Halla-ahon, takia kunnossa jo nyt. Halla-aho on haluamassa muuttaa järjestelmää juuri siksi että ammattilaisten harrastama seulonta ei vastaa hänen itsensä arkijärkeä. Riskiryhmien profilointia harrastetaan ehdoilla. Ehdoilla joiden toiminta on, valitettavasti, sidoksissa matematiikkaan ja havaintoihin. Siksi jos euroopassa ei hyvä asiantuntijajärjestelmä nykyään harrasta Halla-ahon esittämää, siihen on mitä luultavimmin syy. Syy taas on helppo käsittää jos katsoo niitä laskelmia joita pyörittäen asiantuntijat juttujaan tekevät. (Kato, he käyttää sitä matematiikkaa koska se kuvaa valitettavasti sitä tosiasiaa paremmin kuin se että joku kokee arkijärkensä kaikkivaltiaaksi.)

Näyttikin siltä että kommentoijat olettivat että kiistän yliedustukset. Ja uskoivat että tosiasiat olivat heidän puolellaan. Ja että nämä tosiasiat olivat että vain islamistit tekevät terrori-iskuja. Minua syytettiin tosiasioiden unohtamisesta ja kiertämisestä vaikka vain minä lähteistin määriä koskevat väitteet (ja kohtuu relevantteihin tahoihin) ja perustelin käyttämällä niitä laskennallisia malleja joita kohderyhmäprofilointia käytetään turvallisuudessa. (Ja jotka ovat btw. itselleni tuttuja sitä kautta että satuin tekemään viisi vuotta työkseni markkinatutkimusjuttuja. Joissa piti oikeasti päättää useita kertoja päivässä onko hakua relevanttia painottaa yliedustusten mukaan vai kannattiko mennä brute forcella.) Kritisoijat toistivat asioita jotka olin ottanut huomioon jo itse tekstissä. Ja kokivat että heidän kommenttinsa olivat argumentatiivisia - eivätkä esimerkiksi ei-mihinkään perustuvia tyhjiä väitelauseita joissa oli asennetta mutta ei faktaa tai perustelua - ja relevantteja osia keskustelua.

lauantai 15. lokakuuta 2016

Kommunikaation vaiheet (kun kommunikoiva taho on tehnyt hirvittäviä rikkeitä ja rikoksia ja joutuu vastaamaan kritiikkiin ja syytteisiin)

1: Sitä ei tapahtunut.
2: Se tapahtui mutta se emme olleet me.
3: Se tapahtui ja se olimme me mutta meidän ryhmämme ei oikeasti tehnyt sitä, vaan takana oli harhautus jollain muulla asialla. (Jos viitekehys on uskonto, syytä politiikkaa, jos politiikkaa, syytä uskontoa.)
4: Se olimme me mutta faktat olivat liioiteltuja. Toiset ryhmät olivat myös aivan yhtä pahoja elleivät pahempia.
5: Tosiasioita ei liioiteltu, mutta koko tapahtuma oli erehdys. Elettiin eri aikaa. Et voi tuomita nykyhetken standardeilla koska silloin elettiin erilaisia aikoja.
6: Miksi sinä olet yhä tökkimässä tuota asiaa. Nuo ovat ikiaikaisia juttuja. Historiaa. Miksi et pistä turpaasi kiinni ja etsi jotain joka olisi relevanttia modernina aikoina.

Myyrävuositeoria toimii

(ID)Kreationismista puhuttaessa on vallalla ollut kaksi suosittua näkemystä. Ensimmäinen on näkemys siitä että kreationismi on käytännössä tuhoutumassa tai jo tuhoutunut. Eli se on marginalisoitunut eikä voi sieltä nousta. Toinen taas korostaa sitä että koko kyseisen ideologian toiminnan takana on laajasti sanoen se, että se nousee esiin erilaisissa kampanjoissa ja katoaa sen jälkeen. On puhuttu jopa siitä että kreationismilla olisi "myyrävuosia".

Olen itse niitä jotka "hakkaavat kuollutta hevosta", tai pysyttelen aiheen kritisoinnissa silloinkin kun se tuntuu joltain joka olisi jo syytä unohtaa. Syynä on se, että näen että kreationismi on käytännössä juridista fundamentalismia jossa on kyseessä pääasiassa se, että halutaan tarttua koulujen opetusohjelmiin. Eli kreationismissa ei ole ensisijaisesti kysymys edes tiedemaailmaan pääsemisestä. ; Tässä mielessä kreationismia onkin kuvannut se, että lakitupatappioiden jälkeen on paettu hiomaan uutta strategiaa jolla olisi juridisia mahdollisuuksia.

Tässä mielessä olen säännöllisen epäsäännöllisesti seurannut esimerkiksi "Uncommon Descent" -blogia ja monia muitakin vastaavia (ID) kreationistilähteitä. Niissä on ollut havaittavissa jopa sitä että keskustelu on siirtynyt muihin aiheisiin kuin evoluutiodebattiin.

Siksi olinkin hieman yllättynyt kun "Metro" -lehden tekstiviestipalstalle kumpusi kreationistissävyisiä kommentteja. Mukana oli jopa mainittu "älykäs suunnitelma" ihan sanaparina. "Panda's Thumb" tiesi sitten kertoa että Teksasissa kreationistit ovat pykänneet uuden lakialoitteen - jonka aiheena on jotain jota voi pitää koulutusteoriaani vahvistavana. Teksasissa halutaan vaikuttaa tiedeopetukseen.

Tästä syntyy vähän sellainen tunne, että kenties en olekaan hakannut kuollutta hevosta. Olen moittinut ennakoivasti jotain sellaista aihetta jonka parissa on samaan aikaan tehty myyräntyövuosia ; Kun ideologisesti motivoidut tahot rahoittavat toimintaa, pieni määrä PR -työtä rakentaa mainoskampanjan jolla houkuttelee mukaan vähäksi aikaa uskonnollisesti motivoituneita ihmisiä.. Se on kreationististen kampanjoiden toimintaperiaate. (Ja tavoite on aina kouluopetukseen tarttuminen, joko siten että "puolustetaan sananvapautta" ja halutaan opettaa myös kreationismia. Tai sitten ollaan suojelullisesti sensuristisia ja halutaan kieltää evoluutio. Suhtautuminen sananvapauteen ei ole konsistenttia. Suhtautuminen kouluopetuksellisuuteen on.)

torstai 13. lokakuuta 2016

Seitsemän kuolemanpäivää

Monet pelit ovat hyvin tarinavetoisia. Tämä on jossain määrin jopa häivyttänyt eroja elokuvan ja pelien välillä. Välidemoja on runsaasti ja joskus sitä hukkaa quick-time-eventin kun unohtaa pelaavansa peliä. Nämä tarinat antavat peleille tavoitteellisuutta ja merkityksiä.

Jotkut pelit kuitenkin rikkovat tätä kaavaa. Yksi niistä on ensimmäinen "Goat simulator" -peli. Siinä ei ollut mitään kovin merkittäviä tavoitteita. Vuohi ei voinut edes kuolla. Siinä voitiin lähinnä rikkoa asioita. Tässä mielessä "Goat simulator" voidaan nähdä jonain joka edustaa nihilismiin liitettyjä pelkoja ; Pelko siitä että ilman "suuria kertomuksia" on vain kontekstitonta sekoilua joka on anarkistista ja tuhoisaa. ; Jotta saataisiin jotain rakennettua tarvittaisiin tarina.

Kuitenkin "Goat simulator" asetti tavallaan pelaajan keskiöön, tekemään mitä halusi. Ja tätä näkökulmaa voi täydentää toisella pelillä jossa ei ole tarinaa. Tämän peli on  "7 days to die". Peli muistuttaa hyvin vahvasti "Minecraftia". Eli siinä kaivetaan maata, kaadetaan puita, hakataan malmeja. Ja kaikki muuttuu joksikin toiseksi jota voi sitten asetella maailmaan.

Sen lisäksi "7 days to die" on pullollaan zombieita. Ja pelin maailmaa kuvataan sanalla "unforgiving". Sana on ymmärrettävä, sillä zombiet ovat melko voimakkaita. Ja kun hahmo kuolee, et saa tämän esineitä mukaasi. Ja itse asiassa pelissä kuolee muutenkin hyvin helposti. Janoon. Omien rakennelmien päälle romahtamiseen. Omiin piikkiansoihin astumiseen. Nälkään. Sairauksiin.

Ne jäävät siihen mihin vanha hahmo kaatui. ; Olet maailmaan heitettynä ja elät lyhyen, mielettömästä puun hakkaamisesta tai muusta mekaanisesta toiminnasta koostuvan, elämän. (Jos hakkaat nappi pohjassa useita tunteja voi syntyä väistämättä sellainen ajatus että jos joudut tekemään mekaanista rutiinia voidaksesi tehdä mitä haluat, voisit saman tien olla töissä etkä kalsarillasi sohvalla peliohjain kädessä.) Pelissä ei voi voittaa ja jokainen voitto on siinä mielessä merkityksetön että ne eivät edistä mitään tarinaa. Ja se korkeintaan lykkää väistämätöntä.

Se, mikä pelissä kuitenkin jää on aikaansaadut ja tehdyt rakennukset. Ja tätä kautta peliin saa aika paljonkin mielekästä tekemistä. Sitä voidaan rakentaa. Yksi elämä on merkityksetön. Kaikki tavoitteet ovat jotain jotka eivät tule pelaajan ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta. Peli tuntuu merkitykselliseltä vaikka se pitää sisältään mekaanista toistamista (kaikki resurssit grindataan mekaanisesti). Ja muutenkin peli on hyvin vahvasti vain kasa fysikaalisia sääntöjä, ilman tarinaa, päämäärää tai muutakaan vastaavaa. Jopa zombiemaailman tausta jää hyvin avoimeksi. Jos mietit että miksi maailma on zombieiden läpitunkema niin peli vastaa että "Mitä väliä, ketä kiinnostaa!" Pelin alkuvaiheessa on mahdollista olla pitkäänkin niin että hahmo kuolee ja syntyy uudestaan johonkin satunnaiseen paikkaan kartalla. (Tämän voi toki lopettaa rakentamalla itselle vuoteen johonkin paikkaan. Vuoteen voi toki aina halutessaan rikkoa ja tämän jälkeen satunnaiseen paikkaan syntyminen alkaa uudestaan.)

Tässä mielessä "7 days to die" on kenties kätevin keino lähestyä Jean Paul Sartren maailmaa. Sartren puheista on usein ymmärretty hänen esittämänsä ongelma. Eli ongelma siitä että ihminen on maailmaan heitetty ja maailma on ulkoisesti aika mekaaninen ja absurdi paikka. Olemassaolo on absurdia ja elämässä ei ole ulkoista merkitystä. Kuolemakin on vain ultimaattinen absurditeetti, se pyyhkii pois kaiken mitä elämässä on rakennettu. Ihminen syntyy sattumalta, kuolee sattumalta ja kaikki tässä välissä on mielivaltaista pykäämistä. Tämä on se puoli joka muistetaan ateismikriittisissä lausumissa joita kuulee vaikka kirkollisilta. Tässä kuitenkin lähinnä nojataan siihen että merkityksen olisi pakko olla ulkopuolelta tulevaa. Sartren maailmassa absurdiuteen oli ratkaisu. Ihmiset ovat vapaita siinä mielessä että he voivat valita. Ja tätä kautta heillä on vastuullisuutta ja merkityksellisyyttä. Ja tätä kautta ihminen voi paeta absurdin "kuvottavuutta" (nausea). Ja tässä ei ollut vielä kaikki; Ihminen on tuomittu olemaan vapaa. Joten elämä on väistämättä täynnä sisäistä merkitystä. Nihilismin pelkoa ei ole. (Jopa "Goat Simulator" on klovneriaa jossa for lulz on merkitys.) Elämässä, kuten "7 days to diessäkin", ihminen sitoutuu elämäänsä, piirtää oman kuvionsa, ja sen kuvion ulkopuolella ei ole mitään. Vapaus edeltää kaikkea. Mitä kutsumme vapaudeksi on mahdotonta erottaa 'inhimillisen todellisuuden' olemisesta. Ei ole mahdollista olla ihminen ja olla olemassa ensin, ollakseen vasta sen jälkeen vapaa ja merkityksellinen jollain ehdoilla; Jopa vankina olemisen ja hänen vapaana olemisensa välillä ei ole merkityksen katoamisen tai olemassaolon kannalta mitään eroa.

Tässä mielessä kun ulkoisten merkitysten katoamisen hyväksyy, ei voi jatkaa siihen että merkitykset vaatisivat sitä että ne varastettaisiin joltain. (Eli vaikka ateistit olisivat pakotettuja nihilismiin ja arvotyhjiöön ja voisivat siksi saada merkityksiä vaan uskonnosta.) Sen sijaan voidaan nähdä että ulkoiset syyt, kuten Jumala tai kikkelin muotoisen temppelirakennuksen teko keskelle zombieapokalypsiä, ovat jotain jolle annamme merkityksen ensin sisäisesti. (Ja sitten kenties luulemme että nämä merkitykset ovat niissä ikään kuin ulkoisesti ja toimimme sen mukaan.) "7 days to die" ei itse asiassa ole niinkään narraation puutetta kuin sitä että peliin ei ole koodattu rajoitteita. Esimerkiksi tehtäviä joissa epäonnistuttaisiin tai onnistuttaisiin.

"7 days to die" on tässä mielessä juuri kuten "Minecraft". Mutta parempi, koska siinä kuollaan enemmän, nopeammin ja enemmillä zombieilla.

keskiviikko 12. lokakuuta 2016

Naisnäkökulmaa maahanmuuttoon

Maahanmuuttokeskustelu on maineeltaan jollain tavalla "miehekästä". Tämä on ymmärrettävissä kun naisten raiskaamisesta puhuvat miehet. Seassa on tietenkin hyvin paljon myös naisia. Tähän liittyen on hyvä ottaa analyysiin pieni lausunto.

"En voisi kuvitellakaan seurustelevani maahanmuuttajan kanssa. Saavat oloni levottomaksi. Kun näen sellaisen kulkevan kotikadullani, menen mieluiten kotiin ja laitan oven kiinni ja odotan että poistuvat. Tämä ei ole rasismia. En vihaa kaikkia maahanmuuttajia -vastustan haittamaahanmuuttoa. Sitä voi jäädä sellaisen raiskauksen uhriksi."

Lausunnossa on hyviä puolia. Jokaisella on omat seksuaaliset referenssinsä. Ja oma fyysinen koskemattomuus on tärkeää. Tämä ei ole samaa kuin rasismia. Mutta siinä vaiheessa kun ihminen kertoo että hän ei vihaa kaikki maahanmuuttajia, ei voi olla syntymättä ivallista huomautusta siitä että eihän hän kaikkia maahanmuuttajia vihaa. -Ainoastaan niitä jotka sattuvat kulkemaan tiellä hänen asuinkadullaan.

Tai siis

Amerikoissa oli tuoreesti ilmiö nimeltä "creepy clown epidemic". Eri paikoissa nähtiin pellejä, pelottavia pellejä. Halloweenin ja USA:n presidentinvaalien läheisyys takaavat että pellejä nähdään muutenkin runsaasti.

Joten muistakaa. Kaikki eivät ole oikeita pellejä. Osa on vain pukeutunut sellaisiksi!

tiistai 11. lokakuuta 2016

Kriisiviestinnän kohteet

Kun katsoo kirkon viestintää ateismista, voi huomata että viestintä ei ole kovin ystävällistä. Se on tavanomaisesti jotain sellaista josta aiemmin valitin piispa Seppo Häkkisen kohdalla. Muutenkin viesti on suunnilleen sama ; On Piispa Jari Jolkkosta selittämässä että ateistien moraali on vain lainaa kristinuskolta. "Uskonnottoman henkilön on Jolkkosen mukaan siis pakko hakea etiikkansa jostain muualta kuin epäuskosta." On sellaisia ihmisiä kuin Martti Muukkonen jonka mukaan yhteiskunta pysyy pystyssä uskonnolla ja ateistit ovat siksi joko uhka jatkuvuudelle tai vapaamatkustajia muiden yhteiskunnassa.
1: Näissä on hämmentäviä huonosti osaamisia. Olen jossain määrin huvittunut siitä miten kommenteista havaitaan että Sartren ajatus ulkoisien merkityksien menettämisestä ymmärretään mutta samalla korostetaan että vain tämänlainen ulkoinen merkitys voisi olla merkitystä. On selvästi luettu Sartren "Inhon" oksennuskohtaus mutta ei mietitty mikä oli merkityksen suhde ulkopuolisiin ja sisäisiin asioihin Sartren vankikuvauksessa. Jos kaikki merkitykset ovat sisäisiä miten mikään ulkopuolinen kuten Jumalan olemassaolo jotenkin onnistuisi ohittamaan tämän? Tämänlainen aivan suora asiavirheily ja faktojen puolivalikoiminen synnyttää sellaisia iskulauseita kuin "Ne jotka ymmärtävät Sartren filosofiaa tutkivat sitä akatemiassa, ne jotka eivät osaa, opettavat sitä kirkon viestimissä". Jos Dawkinsia haukkuu siitä että ymmärtää kristinuskon huonosti ja väärin, ei ehkä itse kannata tehdä vastaavia alkeellisia virheitä filosofiassa. Virheiden tekoon filosofiassa on nimittäin aina vaihtoehtoja. Itse olen tupannut kysyä että jos Humen giljotiini kieltää naturalistilta etiikan koska siitä miten asiat ovat ei voida päätellä miten niiden tulisi olla, niin miten Jumalan olemassaolo sitten ohittaa tämän varsin klassisen is-ought -ongelman? Kaikki metaeettiset perustat kohtaavat samantyylisiä vaikeuksia. Ja kaikkeen vastaus on "mulla on fiiliksiä siitä että tämä meidän mielivaltainen premissointi toimii paremmin kuin teidän mielivaltainen premissointi".

Tälläisessä maailmassa viitataan usein hyviin ateisteihin. Mutta ne ovat aina jätetty abstrakteiksi tai muuten sellaisiksi että nämä eivät ole mitään käsinkoskelteltavia konsepteja. Jolkkosella voi olla ikävä vanhoja ateisteja, sellaisia joita ei enää ole olemassa. Mutta nykyajasta löytyvänä sellaista ei henkilöön isketä. Teemu Laajasalon "fiksuilla ateisteilla" on tietenkin mielipiteistö jonka hän itse määrää. (Esimerkiksi häpeä jos joku pesee turhalla kasteenpoispesurituaalilla jotain jossain turhassa joukkokokoontumisessa.) Nämä kunnioitetut ateistit ovat abstraktio joilla on suunnilleen samanlainen rooli kuin Päivi Räsäsen puheissa joskus pilkahtavat "homoseksuaalit ystävät" ; Maininnoissa lähinnä siksi että voidaan siivota ennalta pois kritiikki siitä, että vastustettaisiin asioita niin asenteellisesti ja jyrkästi kuin oikeasti vastustetaan.  ~ Erityisesti Piispa Jolkkonen ja Häkkinen ovat sanomallaan kertomassa aika suoraan sitä mikä on kirkon virallinen kanta tähän asiaan. Heidän kommenttinsa ovat kohtuu yleisiä, sanottu korkealla kirkollisella auktoriteetilla.

Tästä syntyy hyvin tietynlainen kuva. Kirkon viestintä ateismista ei ole koskaan ystävällistä. Ja ainut näkemäni ymmärrettävä selitys asiaan on se, että ateistit itse ovat kovin jyrkkiä myös. (Kaikki olisi mainiota jos tu quoque ei olisi argumenttivirhe. Valitettavasti se on.)

Kirkon viestintä onkin se, että ateistit ovat väärässä, eronneet kirkosta väärin syin (ja parhaimmillaan haukkuvat Häkkisen äidin lapsilleen antamaa kristillistä kasvatusta, eli röyhkeitä mummonkiusaajia. Tämänlainen äideistä pahastuminen olisi uskottavampaa jos Häkkinen itse ei haukkuisi jokaista ateistiäitiä lapsen heitteellejätöstä.) Ja kaiken tämän lisäksi ateismi on kuvattu aina heikkona ja huonona filosofiaa, sellaisena jossa ei voi mitään arvokasta sisältöä muuten kuin siten että se lainataan kristinuskosta. Tässä mielessä syntyy tilanne jossa kirkko laitetaan vastakkain "maallisen ja pinnallisen" elämäntavan kanssa. Tämä voi tuoda mieleen asioita joita nousi Alfa -kurssin mainoksen kanssa.

Tämä on kuitenkin vain puolitotuus.

Kirkon strategia on aggressiiivista mutta passiivista. Kirkko ei yleisesti ole kiinnostunut ateismista tai ateisteista. Aiheeseen palataan lähinnä kirkostaeroamislukujen yhteydessä. Ateismi, maallistuminen ja välinpitämättömyys kirkon jäsenyydestä ovat haasteita esimerkiksi Ilkka Luoman kannanotoissa. Tässä mielessä sävy on toki hyvä huomata. Etenkin kun se kattaa käytännössä kaiken ateismia koskevan viestinnän.

Mutta samalla on selvää että vaaditaan jokin poikkeustapaus että ateismi nostetaan esiin lainkaan. Tässä mielessä kirkon strategia eroaa vahvasti monien fundamentalistikristittyjen ja toisaalta aktivistiateistien lähestymistavasta. Heillä on asioihin, sanotaanko "perussuomalaisempi", suhtautumistapa ; He hakevat ennen kaikkea vastustajan jonka kritisoimisella korvaavat vähintäin jossain määrin sen oman sisällön laadun puutteet.. (Perussuomalaisissa oli pitkään sellainen puoli että ei ollut niin selvää että mitä he ajoivat. Sen sijaan oli sitäkin selvempää mitä he vastustivat.)

Toki tämä ei vielä tarkoita hirveän paljon. Olen nimittäin törmännyt usein ekumeniaa koskevaan mainokseen. Kirkossa tehdään usein yhteistyötä sellaisten uskontojen kanssa jotka ovat Häkkisen silmiin "pakanauskontoja". Tähän on vielä matkaa ateismin kohdalla. Ateismi on ilmeisesti olemassa vain sitä varten että on oltava vastustettava kohde silloin kun kirkko tarvitsee kriisiviestintää. Sellainen kohde jonka maailmankuvan latistaminen nähdään kunniakkaaksi sellaisella tavalla jota ei oikein nähdä minkään muun maailmankuvan kohdalle...

sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Suu makeaksi

Fazerille kannattaa lähettää tuotekehitykseen liittyviä vinkkejä. Esimerkiksi konvehtiensa muotoilu on monin paikoin tavanomaista. Normaalista versiosta poikkeavia ja kiinnostavia asioita voi synnyttää muotoilulla.

Siksi voidaan ottaa vaikutteita esimerkiksi legendaarisista Mozartin kuulista. Fazer voisi tuottaa klassikkokonvehdeistaan vastaavia pyöreitä taideteoksia. Ihmisillä olisi varmasti kiinnostusta esimerkiksi Geishakuuliin.

lauantai 8. lokakuuta 2016

Hatuttamisesta

Yle Teemalta tuli dokumentti Borsalino -hattutehtaasta. Se oli paikoitellen jopa mainoksenomainen. Mutta siinä oli paljon tietoa hatuista. Erityisesti Borsalinon tärkeimmästä yksittäisestä tuotteesta, fedora -hatusta. (Ohjelmassa fedoraa ja borsalinoa jopa käytettiin keskenään kuin ne olisivat synonyymejä. Mikä on puolitotuus samoin kuin viittaisi siihen että kaikki lännenmiehenhatut olisivat stetsoneita.)

Ohjelmassa puhuttiin paljon siitä miten hatun merkitys on muuttunut. Borsalinon toiminnan alkuvuosina hatut kuvasivat jopa yhteiskunta -asemaa. Oli tärkeää oliko päässä fedora, knalli, lättähattu. Yhdysvaltojen suuren laman aikana köyhät ihailivat fedora -hattua käyttävien gangsterien tyyliä. Hattu kuvasi tätä kautta yhteiskunnallista asemaa että kuvasi kantajansa hyvää makua jopa silloin kun omaisuus oli haettu ei-herrasmiesmäisin keinoin. Film noir -elokuvat jakoivat mielikuvaa jossa kovaksikeitettyjen gangsterien hattu muuttui enemmän henkilökohtaiseksi persoonallisuudenrakentamiseksi. Ja jossain vaiheessa fedora oli lähinnä ikoni jolla sinällään oli viittausta vaikkapa em. gangsterikulttuuriin. (Siitä miten fedora on sittemmin leimaantunut joksikin raivo-ateistien ja sovinistimiesten jutuksi oli jostain ymmärrettävistä syystä jäänyt pois dokumentista.)

Hattujen katoaminen on kiinnostavaa. Dokumentissa esitettiin että haluttiin enemmänkin häivyttää yhteiskuntaluokka. Tai ainakin auto teki sen paremmin. Hatut jäivät muodista, hatuttomuus alkoi symbolisoimaan vapautta. Ja tilalle tuli hiusten pituudella ja muotoilulla viestintä. (Kampaukset ja hatut ovatkin jossain määrin toisiensa kanssa kilpailevia. Jos ei muuten niin siksi että hatut peittävät osan päästä ja voivat latistaa kampausrakennelmia.)

Näin tässä auton kohdalla kuitenkin muutakin kuin sitä että sen avulla voi viestiä yhteiskunta-asemaa. Auto kuitenkin jää esimerkiksi kauppaan mennessä kadunkulmaan kun taas hattu kulkee mukana. Hiuksilla eriydytään joten kenties vanhan mallinen oman tyylin luominen hatuillakin olisi mahdollista.

Itse olen aina pitänyt hatuista. Ja jos nyt en muuten juurikaan mieti pukeutumistani niin olen etenkin viime vuosina myös valinnut hattuni huolella. Ja usein päähineenä ihmisillä on korkeintaan lippalakki. (Jota ei oikein täysillä laskisi hatuksi jos on "niitä ihmisiä" joille crocs -kengät eivät ole kengät vaan muovibisneksen uusi keino saastuttaa jälleen uudella keinolla.) Olen joskus jopa ihmetellyt että miksi niin harva pitää hatuista.

Mutta autoteoria on varmasti hyvä. (En ollut edes ajatellut sitä aikaisemmin.) Sillä olen aina asunut perheessä jossa ei ole autoa. Lapsuudenkodissani autoa ei ollut. Kummallakaan vanhemmillani ei tietääkseni ollut siihen aikaan edes ajokorttia. En ole ajanut ajokorttia itsekään. Emme myöskään omista autoa. Näin ollen vierailen autoissa vain silloin tällöin.

Ja auto tekee sen mitä hattu tekee. Suojaa sateelta. Lisäksi autolla pääsee eri paikkoihin. Hattujen kanssa autoon meneminen on hankalaa. (Siinä missä junaan meneminen hatun kanssa taas on helppoa.) Jos hatussa on lieriä se on helposti tiellä autoon mentäessä. (Siksi lippalakki ei ole yhtä epäkäytännöllinen. Jopa lippa takana lippa on yleensä niskassa eikä 90 astetta niskaan nähden takanapäin.)

Koska minulla ei ole autoa ja kävelen paljon on luonnollista että käyttää hattua. Se suojaa tuulelta, kylmältä, sateelta, paahteelta sekä häikäistymiseltä. Hatulla voi korostaa tunnetiloja. Takaraivolla hattu näyttää leikkisältä. Mutta jos sitä kääntää eteen hatun lieriin liittyy varjostusta ja tätä kautta saa jopa uhkaavaa sävyä. Hattua voi käyttää myös itsepuolustuksen tukena vaikkapa siten miten Hans Talhoffer neuvoo. (Eli peittämällä toisen näkökenttää hatulla. Jopa tunkemalla hatun naamalle jotta toinen tarttuisi käsillään hattuun torjuakseen hyökkäyksen jolloin hänellä on suojaamatta alhaalta erinäköisiä alueita.)

En siis usko että muoti sinällään tuhosi hattujen muodikkuuden. Hatut eivät sinällään muuttuneet tyylittömiksi. Eikä luokkaerojen korostaminen ja rahoilla pröystäilykään muuttunut. Hattujen merkitys katosi siksi että niistä tuli samperin epäkäytännöllisiä maailmassa jossa lähes jokaisella on auto.

Potentiaalinen ihminen

Katolisuudella on hyvin tietynlainen suhde ehkäisyyn. Sen teologiassa seksin primaarinen tavoite on lisääntyä ja ehkäisyn käyttö tuhoaa tämän merkityksen. Näin ollen se on sisäsyntyisesti ja itsessään (intrinsicly) pahaa.  (Syy on muuten teologisesti sama kuin miksi homoseksuaalisuus on sen kirjoissa väärin. Ei liene kuitenkaan sattumaa että katolinen Soini huutaa homoista mutta vaikenee ehkäisykysymyksistä.) Ja näin ollen ehkäisy on sisäsyntyisesti pahaa ja väärin. Moni näkee myös että olisi erityisen kristillistä olla pro life, siis siinä mielessä että vastustaa aborttia.

Kuitenkin tämänlainen suhde asioihin ei ole niin yksinkertainen. Jos mietitään perisyntiä, sen mukaan ihmiset ovat synnynnäisesti pahoja. Tämä tarkoittaa sitä että myös sikiö on synnynnäisesti paha. ; Toki uskovaiset pro lifeydessään pitävät ilmiselvänä että sikiö on ihminen ja avuton. Mutta tämä on enemmän kulttuurinen konventio kuin ilmiselvä ainut kristillisestä teologiasta nostettava näkökulma. ; Siksi jopa Richard Swinburnen tapainen teologisessa korrektiudessaan kompetentti kristitty voi aivan täysin luoda näkemyksiä joissa abortti ei ole luonnossaan, sisäisesti ja itsessään (intrinsicly) pahaa. Ja että abortti on pahaa vain siksi että se rikkoo Jumalan käskyä vastaan.

Tästä on hyvä hypähtää vähäksi aikaa teologian ulkopuolelle.


Moni käsittelee kysymystä "onko sinun oikeuksiasi loukattu kun sinut on tehty" samana kuin "oletko onnellinen ollessasi elossa". Tämä näkökulma on hyväksyttävissä mutta vain jos ollaan sitoutuneita hedonismiin. ; Moni toki arkisesti kokee että jos he ovat onnellisia ollessaan elossa elämä on lahja. Ja jos he haluavat tehdä itsemurhan niin tätä tehdään siksi että se elämä ei ole ollut kovin onnellinen ja nautittava asia. Ja ihmiset toimivat tämän periaatteen mukaan. Mutta se ei ole sama kuin sanoa että nämä kysymykset olisivat jotenkin automaattisesti tai sisäsyntyisesti yksi ja sama asia. (Tässä suhteessa katolinen näkökulma alustuksessa ei ollut sattumaa. Hekään eivät muuta näkemystään ehkäisystä sen vuoksi että suuri määrä ihmisistä harrastaa sitä ja pitää ehkäisyä pienenä ja arkisena asiana.)

Tässä kohden filosofit puhuvatkin siitä että onnellisuus ja se että kokee kuuluvansa tai haluavansa jotain ei välttämättä tee tästä hyvää.
1: Ihmiset eivät välttämättä ole täpötäysin hyveellisiä joten heidän tuntemuksien mukaan meneminen pitää sisällään riskin.
2: Ihmisiä voidaan indoktrinoida, manipuloida ja aivopestä siihen että he ovat onnellisia jossain varsin kuvottavassa asiassa. Uskonnolliset itsemurhakultit ja Pohjois-Korea toimivat iskostuksella jotka herättävät kysymyksiä. Jos ihminen on manipuloitu johonkin hän voi olla onnellinen tästä. Ja hän voi jopa kiittää tätä aivopesuprojektia jonain joka muutti hänet ja mahdollisesti pelasti hänet. Mutta se ei silti tarkoita että hänen oikeuksiaan ei olisi loukattu.

David Benatar onkin kirjoittanut argumentin jonka perusteella syntyminen olisi pahaa. Hänenkin näkökulmansa on hedonisminmakuinen. (Mikä on yllättävää. Koska yleensä hedonismi on kohtuu suosittu puolustamaan elämää.) Benatarin mukaan tuska ja nautinto toimivat epäsymmetrisesti ; Jos jossain tilassa ei ole tuskaa se tarkoittaa pahuuden puutetta. Tuskan läsnäolo taas on pahuutta. Nautinnon puutteesta saa hyvän asian vain jos on jo olemassa joku joka jää paitsi tästä nautinnosta. Toisin sanoen nautinnonpuutteen pahuus vaatii olemassaoloa joten syntyminen maailmaan muuttaa tämän suhteen "jotain oleellista". Ja näin ollen syntymättä jäämisesi ei voi olla pahuutta. Mutta jos synnyt niin voit kärsiä edes yhden kerran elämässä ja toisaalta voit jäädä paitsi nautinnoista.

Ihmiset eivät koe velvollisuudekseen tuottaa maailmaan ihmisiä vain jotta he voisivat kokea nautintoa. Lisääntymisestä on tehty oikeus jota saa harrastaa mutta vain melko harva uskonsuuntaus on niin pro life että näkee että lisääntyminen, ja nimenomaan maksimitahdilla lisääntyminen, olisi velvollisuus. Benetar näkee että tämä johtuu juuri siitä että nautinnolla ja tuskalla on moraalinen epäsymmetrisyys. Benetarin mukaan tästä seuraa se, että olisi moraalisesti parempi jos ihmisiä ei syntyisi. Ja jokaisen ihmisen oikeuksia on loukattu kun heidät on tehty maailmaan.
1: Tämä ei tarkoita että muut ihmiset eivät nauttisi utilitaristisesti muista ihmisistä ja näiden seurasta tai että ihmiset itse omakohtaisesti eivät yleensä nauttisi elämästään. Kysymys on siitä onko syntymätapahtuma, tilanne jossa on epätietoisuutta siitä mihin elämä menee, ja jossa on kysymys olemassaolosta ja ei-olemassaolosta sisäisesti pahuutta. Benetarin argumentissa on helppoa nähdä hedonismia, mutta se kuitenkin pitää aiemmin mainitsemiani kysymyksiä eri kysymyksinä.

Benetarin argumenttia on moitittu. Sillä potentiaaliset ihmiset vain eivät kärsi. Niillä ei välttämättä ole mitään oikeuksia joita loukata. Koska potentiaalisuus on vain sitä että ei ole olemassa. Olemassaolo, elossaolo ja vastaavat onkin nähty jonain joka ei ole potentiaalista. Joko olet olemassa tai et. Potentiaalinen ihminen ei tässä mielessä ole olemassa eikä ihminen. Ei heitä silloin kosketa myöskään ihmisoikeudet. Näin heidän oikeuksiaan ei voi vahingoittaa.

Paluu uskontoon.

Benetarin argumentti on sen tyylinen että kristitty on iloinen siitä että sille voidaan esittää vasta-argumentteja. Valitettavasti Benetarin argumentti on kuitenkin sen luonteinen että sen ongelmallisimmat kohdat koskevat potentiaalista ihmistä.

Sillä argumentaatiossa ei riitä että ei pidä jostain argumentin johtopäätöksestä. Johtopäätökseen vaikuttavat argumentit on otettava vakavasti omissakin ajatuksissa. Sillä joko asian ottaa vakavastiotettavana argumenttina tai premissinä. Tai ei ota. Jos antaa periksi yhdessä niin sitä helposti käy niin että se vihattu argumenttikin saa olemassaolon oikeutuksen sitä kautta että sen premissit ja lähtökohdat on tullutkin hyväksytyksi.

Tässä käy hieman toisin päin. Sillä Benetarin argumentin kaatumiseksi otetaan kantaa potentiaalisiin ihmisiin. Jotka taas ovat pro life -näkemyksissä keskiössä. Tämä tekee Benetarin argumentista jotain joka ei ole itse asiassa kovin vakuuttava juuri kenellekään. Mutta joka on filosofisesti erityisen hankala nimenomaan jos olet abortin, ehkäisyn ja vastaavien vastustaja. Sillä argumentilla on paljon näissä suosittuja peruslähtökohtia. Benetarin argumentti ei ole intuitiivisesti uskottava mutta valitettavasti se on ehyt päätelmä joka nojaa premisseihin joita pro liferit pitävät erityisen tosina. (Etenkin kun elämä on lahja -teemassa usein korostetaan nautinnollisia ja mukavia asioita joita elämään kuuluu. Esimerkiksi se ilo jota saa kun harrastaa kristinuskontoa.)

Tilanne muuttuu siinäkin mielessä erikoiseksi että jos olemassaolemattoman potentiaalisen ihmisen oikeuksia ei voi rikkoa, niin silloin seksin harrastamisesta ei voi olla pahoillaan. Huomio siirtyy enemmän siihen että olemmeko pahoillamme siitä että vanhempamme eivät ole tehneet aborttia ennen kuin sikiön hermosto on riittävän kehittynyttä kokemaan nautintoa ja kärsimystä. Tätä kautta syntyy erikoisia kysymyksiä. Kuten kysymyksiä siitä että jos seksiaktio ei olekaan se joka on sisäisesti hyvää tai pahaa. Ja että meillä olisi enemmänkin velvollisuus aborttiin.

Itse näkisin että helpointa olisi vaan ohittaa tämä kaikki ja sanoa, että syntymäprosessi on itseen kohdistuvaa mielivaltaa. Kun "lasta tehdään" niin "tekijät" tietävät mitä prosessissa voi käydä. Ja kukaan ei voi kysyä potentiaaliselta ihmiseltä mitään. Joten jokainen on todellakin, kuten Sartre sanoo, maailmaan heitetty. Kysymys onkin enää siitä että onko mielivalta aina samaa kuin pahuus.

torstai 6. lokakuuta 2016

Anteeksiantamattomat

Työkaverini kertoi pitävänsä oopperasta. Oma musiikkimakuni on banaalimpi. Tässä yhteydessä aloimme puhumaan tekijänoikeuksista. Ja siitä miten klassinen musiikki on tässä suhteessa hyvin erilaista kuin kevyempi musiikki.

Klassisessa musiikissa katsotaan usein säveltäjää ja sävellystä. Ja tätä kautta eri orkesterikokoonpano ei tee teoksesta coveria. Sitä esitetään tietty teos, ja soittajat saavat olla keitä vain kunhan soittavat nuottien ja kapellimestarin ohjeiden mukaan. ; Vastaava toiminta kevyessä musiikissa on joko plagiointia tai cover -kappaleiden soittamista. Ideaalina kevyessä musiikissa on että olisi jokin Townes van Zandt joka tarinoittaa, säveltää ja laulaa omat kappaleensa. Klassisessa musiikissa teos on jotenkin nuottitelineillä siirrettävämpää mallia ja siellä säveltäjät, kapellimestarit ja muusikot ovat usein hyvinkin eri henkilöitä. (Olisi tosin hauskaa kuunnella miltä kuulostaisi sävellys joka olisi orkesterin yhteistyössä säveltämä.)

Yhtenä syynä tässä on kenties se, että kevyen musiikin kappaleita tulkitaan usein niiden esittäjien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Nämä myös tuovat niihin lisäarvoa. Näin esimerkiksi Eric Claptonin "Tears in Heaven" on hankkinut lisämyyntiä ja lisäarvoa sitä kautta että se kertoo hänen pojastaan. Näin ollen esittäjän vaihtaminen voi pilata paljon. "Evanescencen" "Hello" ei tarinakeskeisessä näkökulmassa yhtä kauniisti soi jos sitä ei esitä Amy Lee. Koska kappale jotenkin ytimeltään kertoo hänen sisarensa kuolemasta.

Tämä on ollut itselleni hieman vieras asenne ; Olen enemmänkin niitä ihmisiä joille kappalevalinnat kertovat kuuntelijastaan. Kappaleet ovat minulle enemmän immersiivisiä, eivät tarinan kuuntelua. (Tosin pidän myös musiikkikappaleiden sanoitusten ylianalysoinnista. Ja syy miksi en ylianalysoi musiikkia johtuu siitä että minulla ei ole kykyjä tehdä sen tyylisiä analyysejä mitä on tehty vaikka "Game of Thronesin" "Winds of Winter" -taustamusiikista.) Eli kappaleita käytetään kuten vaikkapa "Billions" -televisiosarjassa jossa eräässä jaksossa peilattiin hahmojen psyykeä sitä kautta mistä "Metallican" kappaleista he pitävät eniten. Asenteita edustivat klassinen "Fade to Black" ja uudempi "Creeping Death".

Oma suosikkikappeleeni Metallicalta ei tullut mainituksi. Se ion vanha. (Kuten ilmeisesti alan olemaan itsekin.) "Unforgiven". Se kertonee jotain itsestäni. Tosin on myönnettävä että se mitä tämä luultavasti kertoo on jotain joka voidaan liittää siihen tarinankerronnalliseen kulmaan. "Explore Rock'N' Roll" kertoo että "Unforgiven" on sidoksissa James Hetfieldin kokemuksiin outona ja äärikristillisessä perheessä kasvaneena. Kykenen tunnistamaan tämän mukaankuulumattomuuden. Tosin en minä siihen välttämättä olisi tarvinnut tätä tietoa.

Ja lisäksi jopa Mozartin "Lacrimosa" ratsastaa sillä että säveltäjä sävelsi tämän omaksi hautajaismusiikikseen.

keskiviikko 5. lokakuuta 2016

Neutraliteetti-illuusion hokeminen on ei-neutraalia

Piispa Häkkinen on usein korostanut sitä, miten neutraalius on illuusio. Ja miten ympäristö jossa uskonnollisten ja ateististen hahmojen ja symbolien levittely siivotaan ympäristöstä ei ole neutraalia vaan uskonnottomien ylivaltaa.

Ja tämä näkemys näyttää kattavan laajasti kirkon muutakin viestintää. Esimerkiksi Kotimaassa on korostettu neutraliteettia tavalla joka vaalii tietynlaatuista relativismia. "Empiirinen, käsitteellinen ja filosofinen näkökulma vahvistavat osaltaan sen, että katsomuksellisesti neutraalia maaperää ei ole olemassakaan. Yksinkertaisesti kiteytettynä: kaikki vaihtoehdot ovat vaihtoehtoja ja jokainen näkökulma on näkökulma jostakin käsin."

Se esittelee periaatteet mahtipontisesti. Ja mahtipontisella tarkoitan tässä yhteydessä sitä että lausumat ovat yleisiä (general) eivätkä tiettyjä (particular). Toisin sanoen ne eivät käsittele vain naturalismia vaan pikemminkin kaikkea ja naturalismi on vain yksi esimerkki.

"Empiirisestä näkökulmasta katsoen voi perustellusti todeta, että syntyvät, kasvavat ja kehittyvät lapset eivät ole katsomustensa tai arvojensa suhteen omalakisia ja riippumattomia yksilöitä. Kukaan ei synny tyhjiöön eikä kasva tyhjiössä. Jokainen lapsi syntyy tiettyyn maailmaan, kulttuuriin ja lähiympäristöön. Ne antavat sisällön ja kasvualustan myös yksilön katsomukselliselle identiteetille. Erilaiset ympäristöt antavat erilaisia aineksia ja vaihtoehtoja."

"Käsitteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan puolestaan todeta, että niin katsomukselliset ajatteluperinteet kuin tieteelliset teoriatkin perustuvat aina joidenkin tiettyjen käsitteiden varassa toimimiseen. Erilaiset käsitejärjestelmät muodostavat siten keskenään vaihtoehtoisia tapoja jäsentää havaintojamme, ajatteluamme ja toimintaamme."

"Filosofian kannalta jokainen katsomus perustuu väistämättä joillekin olemassaolon perimmäistä luonnetta koskeville oletuksille. Nämä oletukset voivat olla alkuperältään esimerkiksi luonnontieteellisiä, filosofisia, teologisia tai niitä yhdisteleviä. Lähteestään täysin riippumatta kaikki katsomukset ovat joka tapauksessa luonteeltaan keskenään vaihtoehtoisia tai toisiaan täydentäviä olemassaoloa koskevia yleisiä oletuksia."


En itse luota tähän periaatteeseen.

Kuitenkin tässä ongelmana on se, että tätä neutraliteetti-illuusiota käsitellään kuin se olisi itsessään jokin joka on neutraalilla maaperällä. Tässä suhteessa se muistuttaa Agrippan trilemmaa. Agrippan trilemmassa on kysymys juuri siitä että mikä tahansa tiedon taustalla oleva ehdottomuus voidaan poistaa. (Tässä mielessä yhteys relativismiin on kaikkea muuta kuin satunnainen.) Siinä tietoa on joko sellainen jossa on jokin tyhjä ja todistamaton premissi, tai sitten premissit tukevat toisiaan mutta niitä on ääretön määrä tai sitten premissejä on äärellinen määrä ja ne kaikki ovat todistettuja mutta ne ovat kehäpäätelmässä.  Tämä kaikki on hyvin vakuuttavaa ; Ongelmana tässä vain on se, että onko Agrippan trilemma itsessään sellaista tietoa joka ei ole näiden ehtojen mukainen. Jos on, syntyy paradoksi koska Agrippan trilemma itse todistaa että sen sisällä oleva kolmikko ei ole kaikki. Jos ei, se ei olekaan niin kaikentodistava.

Tässä kohden voidaan nähdä olevan jopa kaikuja vanhasta humanistit vs. luonnontieteilijät -kiistoista. Ja olen aivan yhtä vähän vakuuttunut neutraliteettiargumenteista kuin olen vakuuttunut relativismista. (Eli en juurikaan. Niiden kritiikissä tunnutaan vaalivan tieteenä loogisen positivismin ihanteita ja ne tuntuvat ohittavan kaiken relevantin naturalistisen tieteenfilosofian. Naturalismikritiikki jota näkee olisi kiinnostavaa jos olisin aikaani seuraava ihminen joka olisi kuollut jotain sata vuotta sitten..) Olenkin jopa moittinut neutraliteettiuspuheita. Joskin on sanottava että neutraliteetti ei ole se sana jota haen, vaan se on reiluus. (Toisaalta en ole myöskään sekulaari.)

Mutta filosofiassa tunnetaan muitakin tapoja kuin omien premissien kautta lähestyminen.

Jos otetaankin neutraliteetti-illuusio esiin voidaan sanoa että kirkon viestinnässä neutraliteettiargumentaatio esiintyy hyvin tietynlaisissa tilanteissa. Ja että sitä käytetään domeenispesifillä tavalla. Toisin sanoen argumenttia käytetään käytännössä vain yhdessä kontekstissa. Ja muualla missä sitä voitaisiin soveltaa sitä ei sovelleta. Arkielämässä tämänlaista käytöstä kutsutaan esimerkiksi kaksoisstandardiksi.
1: Domeenispesifisyyden kaltaisia konsepteja tarvitaankin kun Häkkinen yhtäällä korostaa lapsen oikeutta omaan uskontoonsa ja arvostaa sitä että uskontoa ei sensuroida, mutta sitten samalla hän on kauhuissaan kun moni kannattaa "pakanauskontoja" ja niitä kerrotaan myös kouluissa. "Pakanuus" on melko epäkohtelias nimitys. Ja kun Häkkisen valitusta vertaa Vapaa-ajattelijoiden vastaaviin syntyy huvitusta. Etenkin kun tajuaa että Häkkinen ei pidä vapaa-ajattelijoista.

Toisaalta jos uskoo neutraaliusteorian olevan totta on selvää että myös sitä käytetään jostain näkökulmasta ja että tämä voi pitää sisällään ylivaltaa. Näin ollen neutraaliusperiaate iskeekin jo ensimmäisen kerran sen käyttäjien nilkkaan. Kun Häkkinen käyttää termiä hän ei voi vain analysoida vaan hän nimenomaan tekee sillä arvostelmia tietystä näkökulmasta. Kaiken lisäksi hän ei toki tee tätä tiettyä näkökulmaa kovin reilusti. (Joka on itselleni oleellista.)

Jostain syystä keskustelu näissä tilanteissa on se, että kun kirkko viestii ja käyttää neutraaliusperiaatetta, hyökkäyksen kohde on aina sekularismi ja ateismi. Jostain syystä "naturalisteja" ja "skientistejä" ei nähdä jonain kiinnostavana näkökulmana vaan jonain joka on ehdottomasti väärässä. Lisäksi se käyttää valtaa. Kuten Häkkinen kuvaa "uskonnottomien ylivaltaa".

Mutta jos neutraliteettius on harha ja sen automaattinen seuraus on se, että ilman poliittista julkisen tilan uskonnollisuutta vallalla on uskonnottomien ylivalta, niin sen pitäisi tarkoittaa sitä että jos uskonnolliset symbolit ovat käytössä niin kyseessä olisi kristittyjen ylivalta. Neutraliteettiharhassa käytetyt johtopäätökset ovat usein tiukkoja ja koska teoria nojaa yleisperiaatteisiin (general) ne koskevat myös kristinuskoa.

Mutta näin ei käy. Kun kirkko puhuu omasta toiminnastaan, se päinvastoin toimii kuin neutraliteetti olisi mahdollista. Saamme kuulla miten kirkossa on seinät leveällä ja kynnys matalalla. (Muutenkin kuin siten että kirkot ovat usein vallankäytöllisiksi symboleiksi nähtävällä tasolla mahtipontisia rakennuksia. Eivät vain rakennuksena ja rakennuksen valtasymbolisesti vaan myös jotenkin abstraktimmin symbolisesti.) Tässä tilanteessa korostetaan miten kirkko kuuntelee kaikkia ja on tasapuolinen. Kaikki saavat jopa vaikuttaa asioihin kirkon sisällä. Tässä tilanteessa ei katsota sopivaksi huomauttaa että homoseksuaali maksaa täsmälleen saman kirkollisveron mutta ei saa mitenkään missään olosuhteissa samoja palveluja, esimerkiksi häitä. (Toki sama koskee valtion verotustakin mutta tosiasiassa lapseton ei saa samoja lapsilisiä, mutta valtio ei mitenkään päätä että joku nyt ei saa lapsilisää jos lapseton sitten muuttaa mieltään tai muuten tulee hankkineeksi lapsen.) Kirkkoa pidetään neutraalina.

Tällöin kirkon viestinnän keskiössä korostetaan jopa sitä että tosiasiallinen ongelmat ovat ei-neutraaliudessa. Siinä miten vanhoilliset tai liberaalit ovat tiukkapipoisia ja haluavat toimia ei-neutraalisti. Kirkossa mongertavat neutraliteetista hymistelevät leppoistot sitten vaan antavat koviten metelöivien käyttää valtaansa koska heidän torjumisensa olisi suvaitsemattomuuden suvaitsemattomuutta. Kirkko siis toimii kuin neutraali näkökulma olisi olemassa.

Melko irvokkaaksi tilanne meneekin sitten jos katsoo toimintoja muuten. Teemu Laajasalo pykäsi kirkon tiloihin mahdollisuutta jossa uskovaiset voisivat syödä yhdessä ateistejen kanssa. Tässä hankkeessa oli vahva neutraaliutta korostava argumentisto. Laajasalo selitti että kaikki ihmiset syövät. Ja muutenkin tilanne oli se, että tämänlainen olisi aivan neutraalia. Mikä ei tietenkään ole mahdollista jos neutraliteetti todella on illuusio kuten kirkon virallinen viestintä toisessa yhteydessä muistaa.

Jostain syystä neutraalius-illuusio -argumenttia käytetään ei-neutraalisti. Jos uskonnottomien systeemit ovat poliittisessa ilmapiirissä niin silloin kyse on uskonnottomien ylivallasta. Mutta jos uskovaisten symbolit ovat ja vaikuttavat kaikessa, kyseessä on neutraalius ja asiantila jonka kritisoiminen ja ei-neutraalina pitäminen on häijyyttä ja militanttiutta. Tai kuten Laajasalo asian ilmaisee. Aina kun kirkosta löytyy ei-neutraaliutta ja vallankäyttöä kyseessä on "kirkon kasvojen anastaminen". Joka ei saa herättää ihmetystä että miten eettinen voi olla laitos jonka kasvot on niin helppo varastaa että näyttää siltä että se houkuttelee vallan väärinkäyttäjiä kuin lasten leikkipuiston pusikot pedofiilejä.

Huvittavaksi tilanteen tietenkin tekee se, että Teemu Laajasalo itse on tullut tunnetuksi siitä että hän haukkuu ateisteja ja uskonnottomia aina kun voi ja niin häijysti kuin voi. Haluaisin itse tietää miten olisi mahdollista että minua kohdattaisiin jotenkin tasapuolisesti kirkon symboleiden alla kirkon hallitsemissa tilanteissa ja kontekstissa jossa projektia johtaa tyyppi jonka mielestä ateistit ovat "trolleja". Kaiken takana on aina trollaus, ja Laajasalolla on tähän liittyen myös valta määrittää maassa jossa on uskonnonvapaus että mikä on oikea ja väärä syy erota kirkosta. "Väärä syy on Eroakirkosta tiedotetrollauksen vuoksi - Jeesuksen lampaasta tamperelaisten ateistien lampaaksi."

Minun on suhteellisen vaikeaa uskoa että tämänlainen tilanne on neutraali tai reilu. Tai että sitä ei tehdä ketunhäntä kainalossa. Ja vaikka ei olisikaan niin miten voisimme luottaa ihmisiin joilla on tuollainen historia? Että naivisti vaan mennä ja luottaa. Miten Laajasalo voi vaatia tai odottaa keneltäkään tämänlaista luottamusta ja heittäytymistä?
1: Minun on helpompi uskoa Teemu Laajasalon tukevan kansankaatajia ja Pirkko Jalovaaroja. Minun on hyvin vaikeaa ymmärtää miten hän ei muka tiennyt minkälainen ihmemanaaja nainen oli. Minäkin tiesin. Yhtä vaikeaa minun on tosin ymmärtää miten kirkon tutkimuskeskus ei pitänyt kreationismia tutkimisen arvoisena kun he eivät uskoneet sitä olevan välttämättä yhtään Suomessa. (Believe me, tästä asiasta heiltä kyseltiin!) Heille Korkeasaaressa tehty tutkimus jossa noin kolmasosa heitti kreationistissävytteisiä asioita oli yllätys. En ymmärrä mitä tehdään laitoksella joka ei huomaa tuota pienempiä asioita.

Että miksi eivät suoraan tunnusta että koska neutraliteetti on aina harha ja sellaisen esittäjät ajavat jonkin ideaalin ylivaltaa, että kirkko tässä nyt vaan haluaa itse harrastaa vähän sellaista? Koska tosiasiassa neutraalius-illuusioon ei luota edes Häkkinen. Hänestä esimerkiksi lapsen oikeus uskontoon ei ole mielipidekysymys vaan ehdottomuus. Joka näkyy siitä miten hän selittää että lasten kastamatta jättäminen on lapsen heitteellejättö.

TL:DR

Ensin en uskonut neutraliteetti-illuusioon. Mutta sitten huomasin että kirkon oma viestintä on paras esimerkki siitä milloin sillä kenties onkin jotain sovelluspohjaa. Kirkko ei ole neutraali eikä reilu. Neutraliteetti-illuusiosta puhuminen kattaa valtaosan kirkollisten reagoinneista ja kommenteista jotka koskevat uskonnottomia. Ja niissä näkökulma on aina se, että uskonnotomilla on ylivaltaa. Kirkko ei sen sijaan koskaan näyttäydy vallankäyttäjänä omissa teksteissään. Päinvastoin, se on neutraali jopa silloin kun se ei ole.